Saturday, December 11, 2010

khomeini mourning آیت‌ الله وحید خراسانی

"مرثيه و گريه و عزاداري بر مصائب حسيني از عناصر غيرقابل تباين و جدايي از انقلاب اسلامي ايران مي‌باشد. تجربه عيني دوران مختلف و مراحل پرفراز و نشيب اين نهضت الهي از سال ١٣٤٢ تا انتهاي آن كه در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ به پيروزي رسيد، به وضوح نشان مي‌دهد كه اين انقلاب با پرچم‌هاي برافراشته حسيني و عزاداري‌‌هاي فشرده مردم مسلمان همراه بوده است."

"آثار اجتماعی و سياسی مراثيه و عزاداری در نگاه امام خمينی"
روزنامه جمهوری اسلامی


===========

پيشنهادی كوچك: ضمن در نظر گرفتن امنيت خود، هم ميهنان درونمرزی ميتوانند استريو هايی برنامه پذير (كه ميتوان تنظيم كرد كه خود به خود به كار بيافتند) را خريداری كرده، هماهنگ با ياران و دوستان آهنگ های مردمی، ايرانی و زیبای آغاسی و سوسن را با حد اكثر صدا در مكان های شلوغ و عمومی در نقات گوناگون شهرهای خود پخش كنند. بسياری از دكان های حقوق بشری و دمكراتيك كه ايران را همواره عزادار می خواهند تخته خواهند شد.


1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

بيچاره خميني اين را راست گفته:"ملت ما يكدفعه انقلابي كرد و انفجاري درش حاصل شد."(ويراني ايران) سر آخر اين خميني زنده نيست اما ياران وفادارش شاهدند كه حتي غربيها هم گريه خفه كن را از ترس اختراع نكردند.
با آرزوي سلامتي براي سرباز كوچك نيكو سرشت.
با مهر تمام فيروز

5:46 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home