Wednesday, December 08, 2010

amnesty international ai barbara slavin ebrahim yazdi نهضت آزادی

:عفو بين الملل

"ابراهيم يزدی يك"human rights defender"(مدافع حقوق بشر) است."

در تبليغی با تيتر "مسئولان ايرانی بدون احساس مسئوليت جان فعالان حقوق بشر را در زندان بخطر می ‌اندازند". البته از آنجا كه كار اين سازمان جنايتكار تهيه تبليغات و پروپاگاند است، به روی خود نمی آورند كه اگر اين ايران و ايرانی كش براستی بدست "مسئولان ايرانی" می افتاد، كله اش را در جعبه ای بصورت "First Class" به اربابان دمكراتيك و حقوق بشری اش ارسال ميكردند.

بازتاب در رسانه های حقوق بشری.

=============

باربارا اسلاون:

"حزب(Freedom)حزبی كوچك ولی درخور احترام است كه دهه ها است كه برای ايران دمكراسی خواسته است."

"ميليون ها ايرانی پيام ابراهيم يزدی را [كه تنها راه‌حل دمكراتيزاسيون است] پذيرفتند و بدنبال انتخابات رئيس جمهوری ژوئن ٢٠٠٩ به خيابان ها آمدند."

بازتاب در صدای سبز فريدوم.

(در بارهء باربارا اسلاون)

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ایرانیان سده بیست و یکم بر خلاف گماشتگان ولایت فقیه و طالبان، سر بر نیستند و کله هیچکس را از تن جدا نمیکنند حتی اگر از دشمنان جنایتکار ایران و ایرانیان باشند. اما روزی خواهد رسید که آنها را به شیوه‌ای انسانی‌ که در خور آنان است مجازات کنند

7:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

سرباز كوچك گرامي فقط شيوه گفتارش به نحوي است كه جنايتكاراني همچون يزدي و اربابانش درك كاملي از آن دارند.
با مهر فيروز

10:17 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

فيروز گرامی، قربانيان جمهوری اسلامی نسبت به اينگونه پيام های ابله فريب مصون هستند. نميگويم "پوچ" چرا كه با هدف پخش ميشوند. ا‌طمينان دارم كه اگر روزی كشورمان را از گماشتگان اربابان حقوق بشری پس گيريم، يزدی، و بويژه يزدی، آخر و عاقبتی بهتر از "Attila Mellanchini" نخواهد داشت.

11:59 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home