Saturday, November 13, 2010

On the blog aryamehr11.blogspot.com

هشداری دوباره به خوانندگان وبلاگ

گرچه پيشتر در اين باره به هم ميهنان تذكر داده ام، اين جانوران دست بردار نيستند.

خوانندهء گرامی، وبلاگ سرباز كوچك كوچكترين پيوندی با گردانندگان وبلاگی كه از سال ٢٠٠٦ با نام "آريامهر" من را مورد تعقيب (Stalking) آشكار و مخفيانه قرار داده، و كثيف ترين و خطرناكترين مزاحمان حرفه ای اين وبلاگ بوده اند نداشته و ندارد.

نوشتن در وبلاگ سرباز كوچك را در مه ٢٠٠٥ م آغاز كردم. اينان بدنبال يكسال لينك دادن به برخی از يادداشتهای وبلاگ در سايتهايی مانند "activistchat" --- همه در خط "مايكل لدين"، "كنت تيمرمن"، "مك كين" و ‌اصولا جمهوریخواهان و دست راستی های آمريكا، و بدين صورت جهت دادن تصويری غلط از ديدگاه هايم --- وبلاگ "آريامهر" را براه انداختند. آنهم چگونه؟ با كپی كردن دقيق ستون پيوندهای اين وبلاگ و گذاشتن اين مجموعه در ستون لينكهای خودشان، همراه با سايت هايی مانند "تندر".

از آنجا كه لينك دادن به يادداشتهای سرباز كوچك در تله‌شان را كافی نميديدند، در جستجوگرهايی مانند "گوگل" هم دست بردند تا جايی كه هر كسی كه "سرباز كوچك" يا "sarbazekuchak" را جستجو كند، گمان خواهد كرد كه اين جانوران پَست از ياران من و من از دوستان نزديك اينان ام. نيازی به يادآوری ندارد كه كسانی كه در نتايج گوگل روی لينكهای وبلاگ اينان كليك كنند، رديابی خواهند شد.

بارها و بارها ويدئويی را در يوتوب ميبينم، و ويدئوهای تهيه كنندهء آنرا آبونه ميشوم. يك هفته نميگذرد كه اينان هم آبونه ميشوند تا نامشان در همان صفحه قرار گيرد. لينك تازه ای را در وبلاگ ميگذارم. آنها هم همان لينك را چند روز بعد در لينك های خود ميگذارند. مينويسم، "به قول دوستان در كاوهء ل. افراسيابی، ل برای لجن است"؛ همان روز در يادداشتی از كاوه لجن افراسيابی نام ميبرند. ولی اينها همه فقط چند نمونهء كوچك ميباشند. ‌

اينكه نوشته های سرباز كوچك و نام آريامهر را در سيات های نازی های ساخت خودشان قرار ميدهند، و ديگر كارهای كثيف شان را هم ميهنان خود ميتوانند كند و كاو كنند.

در پايان اضافه ميكنم كه دليل اين يادداشت نگرانی ام برای دوستانی بويژه در درونمرز است كه لينك وبلاگ و يا تارنمايشان را اين شبكه كپی كرده و از طريق "آريامهر" برايشان "خواننده" (كه خودشان باشند) ميفرستد. دوستان، بسيار هوشيار باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home