Tuesday, November 09, 2010

Mohammad Gholi Majd Reza Shah Pahlavi ebrahim yazdi

تيتر "خبرگزاری فارس":

"محمد قلي مجد؛ پژوهشگر و مورخ: اسناد دولت آمريكا ثابت مي كند رضا شاه عامل انگليس و دزدترين پادشاه تاريخ است"


+

ابراهيم يزدی كه به شهر قزوين رفته بود، در اجتماعی ٣٠٠ هزار نفری مردم اين شهر سخنرانی كرد و گفت: "جمهوری اسلامی ميخواهد اجازه ندهد اقليتی هميشه اكثريت را بچاپند. اسلام مخالف اينها است. همين پدر شاه سابق كه معروف بود به رضاخان پالانی سواد كوهی يك مهترزاده بود، وقت مرگ هشتمين ثروتمند دنيا بود...اين شاه سابق كه موقع رفتن بزرگترين ثروتمند دنيا بود، درآمد سالانه اش با خوانواده اش ٢ ميليارد دلار بود." ( آفتاب/دنیای اقتصاد)

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home