Saturday, September 25, 2010

alan philps the national thenational.ae alarabiya.net roozonline savepasargad.com

"عليرغم كهنسالی كتيبه کوروش، مکتوبات آن به سياست های امروزی بسيار نزديک است. شاه ايران در اوج خودنمايی اش در سال ١٩٧١ اين اثر را برای جشنهای ٢٥٠٠ ساله، و بعنوان نماد يك پادشاهی متمدن به تصاحب خود درآورد. شاه سران دنيا را به تخت جمشيد دعوت کرد ولی (ا‌ز آنجا كه بی بی سی، حزب بيگانه پرست توده، رادیو اروپای آزاد، نوكران "ملی" و "چپی" عمو سام هيچگاه نقشی در تحريك احساسات كسی نداشته اند) مضحكهء ولخرجانه تنها سبب تحريک احساسات مردم برضد خودش شد..."

آلن فيلپس؛ ناسيونال / العربية (هر دو در امارات متحده عربی)
بازتاب در "روز آنلاين" (با دستكاری های جالب و ديدنی) و "كميته بين المللی نجات پاسارگاد"

بله، جناب "فيلپس" كه چندين سال پيش با اردنگی از شوروی اخراج شد هنوز به "روزنامه نگاری" مشغول است. در ادامهء مقاله، "فيلپس" به مراسم رونمايی كتيبه کوروش بزرگ ميپردازد و چهرهء "در حال پديدار شدن" احمقی نژاد را چهرهء يک ايرانی ِ "ملی گرا" توصيف كرده، از كيهان نقل قول ميكند: "روزنامه تندروی کيهان لفاظی های ("ملی گرا"ی احمدی نژاد در اين مراسم) را افزايش داده و نوشته است كه اين کتيبه "به ايران تعلق دارد" و نبايد به "سارقان" موزه انگليس برگردد."

براستی برای رد كردن، پنداشت جلوه دادن و تخريب راستی ها، چه راهی آسان تر از پيوند زدن اين راستی ها با چهره های منفور، "تندرو" و "ملی گرا"؟ از آنجا كه چند شخصيت منفور و "تندروهای ملی گرا" ميگويند اين كتيبه متعلق به ايران است (و يا كاپيتاليزم هار جهان را به لجن كشيده)، برعكس آن حقيقت دارد:

"در اين گفتمان ناسيوناليستی ايرانی، چندين مشکل به چشم می خورد. اول اينکه کتيبه در بابل در ٨٥ کيلومتری جنوب بغداد کشف شده است، بنابراين اگر قرار است به جايی برگردانده شود، بايد به [جمهوری اسلامي] عراق پس داده شود و نه ايران. دوم اينکه محققان نسبت به ايده محسوب کردن کوروش بزرگ به عنوان اولين منادی حقوق بشر ترديد دارند. ظاهراً چنين رسمی به هزاران سال پيش در بين النهرين، عراق فعلی، باز می گردد که در آن پادشاهان جديد برای تاجگذاری به نقل چنين سخنانی دست می زدند. [به گفتهء] نيل مک گرگور رئيس موزه انگلستان ممکن است کتيبه در واقع يک سند حقوق بشر باشد و مسلماً به تاريخ ايران مربوط می شود، اما در واقع نشانی از يک سند ايرانی ندارد..."

+

1 Comments:

Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

آنچه را که از آثار باستانی باقی مانده است، یا تخریب کرده اند یا منسوبش میدارند به جهان-وطنیون. اگر احمدی نژاد "ملی گراست" تکلیف "ملی گرایان" چیست؟ اگر احمدی نژاد "ناسیونالیست است" پس چرا برای امام زمان پلو درست می کند؟

وظیفه سیستم های "خبری -اطلاعاتی" و ضد اطلاعاتی اینست که آتش جنگ را به نفع همان "جهانخواران و امپریالیسم جهانی" تند و تیز نگاه دارد، تا بتوانند هر آنگونکه میخواهند نقشه های شومشان را به اجرا در بیاورند. این جشنهای دوهزار و پانصد ساله نیز شد مثل استخوانی بزرگ که گلوی سگی هار را گرفته باشد!

ذره بین

8:42 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home