Saturday, September 25, 2010

ahmadinejad protests new york un rudy giuliani mek mko

من نميدانم چه اشكالاتی در اتاق فرمان تلويزيون پنتاگون (معروف به "پارس") پيش آمد كه كليپ سخنرانی جوليانی شهردار نيويورك را فقط از نزديك (close-up) نشان ميدادند. ولی آنچه كه مسلم است اين است كه اينان در ميزان عقل و شعور بينندگان خود ترديد ندارند، چرا كه ا‌گر تصويری هم در كار نبود، عربده های اين جانور بر ضد شخص احمدی نژاد و آنچه كه "ايران" ميناميد شنيده ميشد.

در ضمن، ‌اگر ويدئويی از مضحكه ای كه در برابر سازمان ملل راه انداخته اند در وبلاگ ديده نميشود، دليل دارد: پس از تجربهء سال پيش، و تبديل ٨ تا ٩ هزار ايرانی پرچم ايران بدست به "هزاران سبزپوش و تعدادی سلطنت طلب" در رسانه های آمريكا، شركت در چنين مضحكه ها از ديد من احمقانه و فقط سواری دادن به سياست های كثيف اربابان كثيفتر اشغال كنندگان ايران است.

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home