Thursday, August 19, 2010

parviz davarpanah greens

"با نگاهي اجمالي به گذشته و مقايسه دو کودتای ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و کودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ وجوه تشابهي را مي توان يافت که در هر دو سناريو در پيش از کودتا و هنگام کودتا بشرح زير بوده است: يك ـ تزلزل پايه هاي دولت دمکراتيک دکتر مصدق در ۲۸ مرداد و تقلب در برگذاری یک انتخابات آزاد در ۲۲ خرداد"

از "دكتر پرويز داورپناه"، كه در سايت های بسيار خوشنامی چون "اخبار روز" و سایت های "ليبرال" و "آنلاين!" بازتاب داده شده و "شباهت پیامدهای دو کودتا در ایران" نام دارد. البته همانگونه كه در يادداشتهای بيشماری در يك سال گذشته نشان داده ايم، يكی از پروپاگاندهای اصلی در ساختار تبليغات شبانه روزی ِ رسانه های غربی برای سبزالله‌شان از همان آغاز دقيقا همين شباهت سازی‌‌ای بوده است كه نوكران "ملی" دشمنان ايران بگونه ای "احسنت" در اين مقاله ارائه میكنند.

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home