Tuesday, August 03, 2010

newsecularism محسن ذاکری

"ذکر نام یدالله سحابی، میر حسین موسوی، احمد مدنی، محمد رضا شجریان، رضا پهلوی باید بدون پیشوند باشد تا رعایت تساوی حقوق انسانی را با دیگر افراد جامعه کرده باشیم.... در ادبیات دموکراتیک و بیطرف، بجز در جایی که نیاز به تاکید بر پایگان حرفه ای و یا اجتماعی فرد نباشد، ما نیازی به تکرار القاب و کنیه و عنوان ها نداریم (بيخود نيست كه از محمد رضا شاه پهلوی بعنوان "محمد رضا پهلوی" نام ميبرد، چرا كه "نيازی" نبوده، حتی جهت اثبات "صداقت" خودشان!) برای مثال شما نیازی ندارید بنویسید پریزیدنت بیل کلینتون مگر آنکه ذکر سمت او جهت تکیه بر این نکته است که بیل کلینتون در چه مقامی و سمتی با مسئله در ارتباط بوده است." (‌اصلا بنويسيم "آقای بيل"، چطور است؟)

از "سكولاريزم نو"، كه دقيقا با حذف عناوينی مانند چاقوكش و آدمخوار و مزدور و جنايتكار از كنار نام يك دسته "فعال سياسی"، توانسته يك جبههء خيلی "سكولار" هم برای اربابان فراهم كند. البته نيازی به گفتن ندارد كه كسانی كه اينگونه خود منطق و سلولهای مغز مخاطب را هدف قرار ميدهند، شبها از مسئلهء "رعایت تساوی حقوق انسانی" خواب ندارند.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

اگر مطلب را نمی فهمید مشکل من نیست. القاب از هر گونه که باشند در عمل یدک کشی بیش نیستند ایراد گیر ایرانی عزیز! میدانی در کشوری که من زندگی میکنم اگر بیمورد به کسی بگویی دکتر یا فیلسوف یا مهندس یا وزیر، گمان میبرد او را به سخره مینامی دوست ایرانی ناقد زاده! بیل کلینتون مساوی است با رییس جمهور امریکا. اما تو منتظر باش تو را آقای فلان صدا بزنند وگر نه ابرو در هم کش که: یکباره بگویید ،،،، خانم دیگه. تو تساوی حقوق را شبها توی جات حفظ کن دفاع از انسان بزرگی چون محمد رضا پهلوی پیشکش

6:50 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home