Saturday, August 21, 2010

Nayereh Tohidi on Mossadeq feminism

"دکترمصدق هنوز و به ویژه برای جنبش کنونی دموکراسی خواهی ما یک الگوی مثبت، مهم و یک نماد ضروری و مؤثر است، از همین روست که جنبش سبز که به نمایندگی از جوانان مبارز امروز، نمادهایی چون ندا آقا سلطان و... را با خود حمل می کند، شایسته است که به نمایندگی از نسل پدران و مادران و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایش نیز نمادهایی را بازپردازی و ترویج نماید، نمادهایی همچون مصدق (و احتمالا افراد دیگری همچون طالقانی، بازرگان، خیابانی، ستارخان، روزبه، فاطمی، مختاری، پوینده، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، مهرانگیز منوچهریان، صدیقه دولت آبادی ،سیمین بهبهانی، شیرین عبادی، مهرانگیز کار و ...)."

مادام دکتر نیره توحیدی، در «کانون دوستداران فرهنگ ایران»
"اهمیت دکتر مصدق برای جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی"
بازتاب در سايتهای "ملی" ، "فمنيستی" و صد البته "ليبرال"

"در اوایل انقلاب خود مردم به طور خودجوش و ابتکاری، نام خیابان پهلوی را به خیابان مصدق تغییر دادند"

"مصدق هیچ گاه با فدرالیسم مخالفت نکرد ولی او آن زمان را مناسب حرکت به آن جهت نمی دید."

"معیار اصلی ما امروز «دموکرات بودن» و پایبندی به «حقوق شهروندی» است و نه سکولار بودن."

"مصدق نه تنها در مسیر دموکراسی خواهی برای مردم ایران و منطقه خاورمیانه چهره بسیار مهمی است و امروز جنبش سبز به نمادی چون مصدق بسیار نیازمند است، بلکه به طور مشخص و خاص، در جنبش زنان و جنبش دانشجویان و جوانان نیز می تواند به پاس دیدگاه هایش مورد احترام قرار بگیرد و این جنبش ها نیز می توانند در ارتقاء مقام نمادین و الگو وار مصدق در جنبش های خود بکوشند"

-------------------
"در حاليکه مذهبی متعّصبی بنام باقرکاظمی ، وزير امورخارجه مصدق شد ، و مهندس مهدی بازرگانِ اسلام پناه ، معاون وزير فرهنگ بود ، دکتر مهدی آذر وزير فرهنگ دولت دکتر مصدق گرديد که اولين اقدامش بستن مدارس مختلط ( دخترانه ـ پسرانه ) بود." (ميرفطروس؛ " ٢٨ مرداد ٣٢ و بلندای پرواز ِ حقيقت")

+
"سخنرانی" در ١٩ سپتامبر ٢٠٠٩:

1 Comments:

Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

این زنک "پژوهشگر" است که اینگونه آش شله قلمکار از دوره های گوناگون تاریخی درست می کند تا خوش خدمتی به اربابانش کرده باشد. مگر این "کرسی استادی" چقدر ارزشمنداست که آدم خود را برای کسب آن به خریت بزند، و مردم خودش را بفروشد، و ادعای فضل و دانش و فمنیستی هم داشته باشد؟

من بسیار متاسفم از اینکه در میان ایرانیان از امثال این دلالانِ دانشگاهی که القابی پر طمطراق یدک می کشند، زیاد پیدا می کنیم. این جانوران مشتی مغزباخته و فریب خورده را به دور خود گرد می کنند تا مزخرفات شان را با آب و تاب به خورد ایشان دهند.

1:08 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home