Tuesday, July 06, 2010

wnyc Leonard Lopate stephen kinzer Turkey islamization

گفتگوی راديو(WNYC)در نيويورك با استيفن كينزر
١٠ ژوئن ٢٠١٠ ميلادی

استيفن كينزر در بايگانی وبلاگ
(WNYC) در بايگانی وبلاگ

"در بارهء اسلاميزه شدن جامعهء تركيه بحث های زیادی هست. [چند هفته پيش] خودم، پس از سفرم به ايران، در تركيه بودم. از ديد من اين اسلاميزاسيون نيست؛ چيز ديگری است. درست است كه شمار تابلوهای مذهبی (!"religiosity") افزايش يافته و لائيك ها ديگر گفتمان عمومى را قبضه نميكنند، ولی اين نتيجهء دمكراسی است. مردم تركيه دهه ها از نوعی دمكراسی پای بسته برخوردار بودند، و مجبور بودند بگويند كه به بعضی چيزها باور داشتند: مثلا اينكه اسلام برای جامعه بد است و لائيسيته خيلی مهم و ارزشمند. در حقيقت بسياری از مردم تركيه هرگز به اين چيزها اعتقاد نداشته اند. آچه كه در اين يكی دو دهه در تركيه روی داده است اين است كه سرپوش برداشته شده است. ترك ها ديگر مجبور نيستند كه طبق فرمان چيزی را تكرار كنند. آنها ميتوانند آنچه را كه باور دارند به زبان بياورند. بسياری از مردم تركيه هيچ گاه آن لائيستهء افراطی را هم جذب نكردند. بنابراين آنچه را كه امروز مشاهده ميكنيم نتيجهء دمكراسی است، نه سياست های اسلامی."

"به نظر من يكی از دلايلی كه تركيه خيلی جذاب است اين است كه الگويی عالی برای كشورهای مسلمان ميباشد. تركيه از جامعه ای آزاد و از رونق اقتصادی برخوردار شده است. كشوری است كه هر مسلمانی ميخواهد در آن زندگی كند. ولی هميشه مانعی در توانايی تاثير گذاری اش در كشورهای اسلامی وجود داشت و آن مانع لائيسيتهء افراطی تركيه بود. مسلمانان بسياری به اين نتيجه رسيدند كه تركيه ديگر يك كشور مسلمان واقعی نيست و آنجا همه بی خدا هستند. ولی امروز رهبر تركيه هر روز نماز می خواند و همسری دارد که با حجاب است. و اين باعث شده كه توانايی تاثير گذاری تركيه در سرتاسر جهان اسلامی بصورت فوق العاده ای افزايش پيدا كند."


+
كينزر در "هفتهء سبز" شيخ حميد دباشی
استقبال از سوی "ناياك" (امريكائيهای ايرانی نما) و شركا

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

دو لغزش تایپی: خط پنجم بعضی‌ و پاراگراف دوم خط اول جذاب
همچنین در فارسی حجاب زدن اصطلاح رایجی نیست. می‌توان گفت: همسری که با حجاب است

11:45 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

دوست ناشناس، بی نهايت از پيام و توجه تان سپاسگزارم.

2:07 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home