Wednesday, July 07, 2010

سعيد رهنما shahrvand akhbar-rooz asre-nou secularism

پادشاه ايران تنها نگران "نیروهای ملی" و "چپ" بود (چرا كه خودش حتما نه ملی بوده و نه بدنبال عدالت اجتماعی!) و "ملایان انقلاب سكولار ١٩٧٩ را دزدیدند"

"شهروند" (كانادا)
بازتاب در ديگر سايت های شركای "سكولار"، "ملی" و "چپی" : اخبار روز/ عصر نو

+

2 Comments:

Anonymous ذره بین said...

سعید رهنما و همسر دانشمند، هایده مغیثی همان خزئبلاتی را قرقره می کنند که چپی های "غیر وابسته" و سبزهای لیبرال دموکرات. خائن همیشه خائن هست، حتی اگر بر کرسی استادی دانشگاه یورک نشسته باشد و بخشی از "چرخه فغال دپارتمان علوم سیاسی" باشد! و زوزه های سیاسی روشنفکرانه سردبیر روزنامه شهروند، حسن زرهی، نیز همانیست که مانند رضا براهنی و رهنما سر داده اند.

10:51 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

ذره بين گرامی، كثيف ترين عمامه بسران ايرانی كش و سنگسارچی را در برابر اين "روشنفكران" فارسی زبان در "دانشگاه" های اربابان غربی بگذاريم، معصوم و بی نوا بنظر ميرسند. انقلاب سكولار ١٩٧٩!!! مرسی كه "هایده مغیثی" را هم به ما معرفی كرديد.

9:26 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home