Thursday, July 29, 2010

Shahbanou Farah Pahlavi radio farda interview

شهبانو هر چه كمتر با سر بران ايران و قاتلين پادشاه به گفتگو بنشينند، و در پروپاگاندها و تبليغاتی كه بر ضد همسرشان و يا (در بهترين صورت) جهت بی طرف نشان دادن دستگاه های تبليغاتی خود تهيه ميكنند نقش آفرينی بفرمايند، شمار كمتری از هم ميهنان هوش و فهم شان را زير پرسش خواهند برد.

البته ميتوانستم ننويسم، ولی به خودم و دوستانم خيانت ميكردم. به هم ميهنان "دمكراتی" هم كه با خواندن اين يك ديدگاه ناراحت و يا عصبانی شدند توصيه ميكنم به سايت های ديگر بروند و دل خود را با شعارهای پوچ، تملق و چاپلوسی های پايان ناپذير يك مشت مشنگ خوش كنند. آقايان و خانم های محترمی كه خود را هواداران پادشاهی جا ميزنند كم نيستند.

1 Comments:

Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

و چه شایسته نظر خود را بیان کرده اید. بسیاری از ما از همانی رنج می بریم که شما به آن اشاره داشته اید.

7:52 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home