Thursday, July 29, 2010

assadollah badamchian

"در زمان رضا شاه ملعون، اين بي‌سواد و مزدور بيگانه، تمام فرهنگ ايران را به تاراج بردند و جاي آن را با فرهنگ غربي پر كردند."

شيخ اسدالله بادامچيان، قائم‌ مقام حزب مؤتلفه اسلامي

2 Comments:

Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

از دبیر کل هیئت موتلفه اسلامی چه میتوان توقع داشت؟ اینها همانی را می بلعند که سگ های جیره خوار و بظاهر "ایرانی" قی کرده بودند.

7:50 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

ذره بين بين گرامی، همهء دروغ ها و تهمت ها و توهين ها به پادشاهان، تاريخ و ملت ايران نخست در غرب توليد، سپس از زبان اين آدمخواران و "اپوزوسيون‌شان" شنيده ميشود. اينان هيچگاه نه چيزی كمتر از اربابانشان گفته اند، نه چيزی بيشتر.

8:40 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home