Friday, June 18, 2010

Manoucher Yazdi on Ayatollah Yousef Sanei

"... بنا براین باید به گروه مهاجم [به منزل آیت الله صانعی] بگویم: دست خدا بالای دستان شماست، دست تان درد نکند که از آستین انتقام به در آمده و روی آدم های نمک به حرام را کم میکنید . ما که جرات بلند حرف زدن به این اصلاح طلبان شیاد را نداریم و مهر ضد انقلاب را بر پیشانی مان کوبیده اید ولی شما که ازطیف خودی حاکمیت هستید و بهتر از ما آقایان رامیشناسید، ثواب اخروی در این است که طعم تلخ تجاوز ، ترس ، ترور و حشت واین قبیل کارها را به آقایان هم بچشانید تا ترازوی عدالت روز گار میزان شود ... !!"

دست انتقام از آستین روز گار
سَرور منوچهر يزدی

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home