Tuesday, May 04, 2010

Naqsh-e Rostam heritage destruction

مرگ خاموش كتيبه‌های نقش رستم

سالهاست که مجموعۀ باستانی پر ارزش نقش رستم که یادمانهائی از ایلامیان، هخامنشیان، ساسانیان و حتی قاجاریه را در خود جای داده‌، در آستانۀ مرگی خاموش قرار گرفته است.

--- خبر خوب اينكه با از ميان رفتن مجموعه های باستانی ايران و حذف تاریخ پادشاهی از كتاب های درسی، ديگر اثری از ٢٥٠٠ سال "استبداد سلطنتی"، و گزينه ای جز يك دمكراسی تمام عيار انگلو-‌آمريكائی، آنهم بشكل باغ وحشی فدراليستی، باقی نخواهد ماند. شادی نزديك است، البته برای بورس لندن، سهام داران وال استريت و بی بی سی ضد توتاليتر!

+
همزمان در يونان ورشكسته

2 Comments:

Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

آخوندها و شیاطین بزرگ و کوچک اصولن با این هدف آمده اند که "ایران" را نابود کنند. هنگامی که آثار باستانی و پر ارزش ایرانی از نظرها محو شوند، بخش بزرگی از فرهنگ پر ارزش، برای همیشه از بین می رود. و بدین گونه است که ملتی کهن اما نا آگاه، با همکاری "جهانیان" بویژه آنانیکه مدعیان "حقوق بشر" و "فرهنگ های قومی" هستند، خودش را آماده می کند تا تخلیه فرهنگی شود. و تخلیه فرهنگی هم به مانی منجر می شود که برخی از "جامعه شناسان" آنرا "عدم هویت ملی و قومی" مینامند.

8:03 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

ذره بين گرامی، ديگر آثار باقی ماندهء تاريخی و فرهنگی مان پس از اين ٣١ سال را هم كه نابود كنند، سخن حقوق بشری های جنايتكار و قلم بدستان ايرانی نما همواره از "ولخرجی" های پادشاه ايران و شجاء الدين شفای "فرومايه" (پی نوشت يادداشت ٢٧ آوريل را ديديد؟) در جشن های ٢٥٠٠ ساله خواهد بود.

7:23 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home