Saturday, May 08, 2010

fred halliday فرد هليدی janet afary 30mail.net

"ميراث دراز مدت انقلاب اسلامی استقلال ايران بود، ايرانی كه در دوران شاه كشوری نيمه مستعمره و زير سلطهء خارجی ها قرار گرفته بود."

"عليرغم همهء خصومت ها نسبت به ايران و مشكلات ناشی از جنگ ايران و عراق، آيت الله ها به مردم ايران احساس سربلندی داده و آنان را به اين باور كه ميتوانند از فرهنگ خود پدافند كنند تشويق كرده اند."

"كوته‌فكران بايد قدر تنوع و پرمايگی فرهنگ اسلامی را بدانند، چه از روی تفسيرهای قرآن، چه از روی حديث و قوانين شريعة."

بازگويی بالا، سه نمونه كوچك از گفته های "فرد هاليدی"، چپ نمای بريتانيايی كه جمهوری اسلامی را هم طبيعتا "يك دمكراسی" ميناميد، و دو هفته پيش دوستداران دمكراتيك و حقوق بشری اش را تنها گذاشت و رفت. از جمله كاوه افراسيابی (آنهم در نشريه ای "ماركسيستی") ومادام "ژانِت" آفاری خودمان (+)! ولی عزاداری سايت سبز و آمريكايی "سی‌ميل"، ويژه جوانان ايرانی، از همه ديدنی تر است: "مرگ فرد هلیدی در یک روز بهاری اتفاق افتاد".

بدنبال "ارتحال" جانگوز هاليدی، تارنمای انگليسی(New Statesman)جهت ياد كردن از كالاهای پرارزش اش مقاله ای از او را كه ٩ روز پيش از "انقلاب شكوهمند" در تاريخ ١٣ بهمن ٥٧ (٢ فوريه ١٩٧٩ ميلادی) بچاپ رسيده بود، در دسترس خوانندگان اين تارنما گذاشته است: مشروطه خواه بودن روح الله خمينی، فرضی جلوه دادن مخالفت خمينی با دادن حق رای به زنان ايران، اعتقاد خمينی به برابری حقوق زنان و مردان، دشمنی ديرينه آخوندها با استبداد و خطر كودتای خائنانه توسط ارتش مستبد و خونخوار شاهنشاهی ايران ("ارتش افسران مشكوك را از خواب بيدار ميكند و از تختخواب به جوخه اعدام ميبرد") از جمله نكات جالب توجه ای ميباشند كه در اين مقاله ديده ميشود.

+

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

در این سوگ جانگداز کاوه اسفندیاری هم بسیار اندوهگین است
mrzine.monthlyreview.org/2010/afrasiabi290410.html
منوچهر

2:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

پیداست که افراسیابی را اشتباهااسفندیاری تایپ کرده ام. خیلی می بخشید
منوچهر

4:15 AM  
Anonymous Babak Khandani said...

در جهان مجازی انگلیس/آمریکا، دو سگ وفادار پاکستان و ترکیه کشورهائی مستقل هستند و ایران شاهان پهلوی مستعمره.
در ترکیه، آمریکا پایگاه و سرباز دارد، موشکهایش که روسیه را هدف قرار می دهند مستقر هست و مردمش گوشت دم توپ جنگ با شرق به حساب می آیند.
ارتش پاکستان با پول آمریکا می چرخد و سلاحهای هسته‌ای این کشور زیر فرماندهی مستقیم افسران آمریکائی است. تنها منطق وجود این کشور ساختگی، متزلزل کردن هند می باشد.
هر دوی این کشورها کارنامه‌ای سیاه در کشتار مردمانشان دارند: ارمنیان و کردها در ترکیه، و دست کم سه ملیون بنگلادشی در سالهای ۱۹۷۳ در پاکستان.
در برابر آن، شاه ایران پایه‌گذار اوپک بود، سه جزیرۀ تنبها و ابوموسی را از انگلستان پس گرفت و هرگز به آمریکا اجازه نداد که در ایران پایگاه داشته باشد و خاک ایران را برای رخنه در روسیه بکار برد.

هر کودک سه ساله‌ای خود می تواند به داوری بنیشند و بگوید چه کسی ملی بود و چه کسانی کارمند بیگانه هستند.

7:42 AM  
Anonymous reza said...

م میراث دراز مدت انفلاب اسلامی استقلال نیست الاق زاده الان که شدیم نوکره فلسطین و روسیه.چین.کرهشمالی.اتحاد اروپا.جوانان ایران فقط در بالای چوبه دار احساس سربلندی می کنند. اما از افتخارات انقلاب اسلامی 20 میلیون معتادوفساددرتمام ارگانهای دولتی واها فحشاداشت یادم می رفت.فقط70 هزار روسپی در تهران ناشی از فقر.حاکمیته کامل فقر در ایران. و هزاران افتخارات دیگر از قبیل فروش ناموس ایرانی. و حتی تاسیس 32 واحد خرید وفروش کلیه که مردم زیاد در صف نباشند.

10:07 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

رضا جان، نميدانم چرا به الاغ ها بي احترامي ميكنيد، ولی فرد مورد نظر شما دو هفته پيش به درك واصل شد. آنچه كه آوردم بازگويی مهملات ايشان بود.

6:08 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

منوچهر گرامی، از آنجا كه هاله اسفندياری چيز كمی از كاوه افراسيابی در خيانت به ايران ندارد، لغزش كوچك بخشودنيست!! از لينكی كه داديد بسيار سپاسگزارم و پس از اين پيام آنرا در يادداشت ميگنجانم، چرا كه آموزنده است: تارنمای كذا نشريه ای است كه "ماركسيست" بشمار ميرود (ا‌صولا در غرب افراد، احزاب و رسانه هايی كه كارشان لجنمال كردن ماركس و سوسياليسم و مبارزه با جنبشهای استقلال طلب و ناسيوناليستی در "جهان سوم" است "ماركسيست" ناميده ميشوند.)

6:36 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home