Saturday, April 24, 2010

shirin neshat women without men william beeman شيرين نشاط

در ادامه يادداشت های وبلاگ در باره عشق و علاقه نابودكنندگان ايران به "هنرمندان ايرانی"، بويژه تبليغات گسترده برای پروپاگاند "زنان بدون مردان" بر ضد پادشاه و پادشاهی ايران، كه در آن از تبديل پرچم شيروخورشيد ايران به نماد سركوب و ديكتاتوری هم نگذشته اند، ميدانيم كه برنامه های كذا را با تحليل و سخنرانی های "ايران شناسان" حقوق بشری تكميل ميكنند.

برای نمونه، جهت آگاهی هم ميهنان، در برنامه ای كه پريروز و پس پريروز با همكاری "بنياد مطالعات بين المللی واتسون" در دانشگاه براون اجرا شد، نقش "پژوهشگر ايرانی" را مِستِر رضا براهنی ِ تشنه به خون ايران ايفا كرده (اينجا و اينجا). طبيعتا به علامت تعجب نيازی نيست.

همچنين نكته جالب توجه در نمايشی كه در ١٧ آوريل اينبار در "مركز هنر واكِر" انجام گرفت، حضور و سخنرانی مشاور اسبق پنتاگون و وزارت خارجه آمريکا، و از هواداران ديرينه و آشكار "انقلاب شكوهمند" و جمهوری دست نشانده، ويليام بيمن (william beeman)، در اين برنامه بود.

+
دانشاگاه "راتگِرز"
دانشگاه هنرهای تجسمی
دانشگاه كاليفورنيا در ايرواين (با سپاس از تارنمای "فرهنگ"!)
و...

پی نوشت: عكس نقاشی تزيينی ای را كه نشاط را در نقش آن "حضرت" نشان ميدهد و در خانهء او گرفته شده در يك تارنمای آمريكايی پيدا كردم، در صفحه ای كه با كليك كردن روی خود عكس باز ميشد. اين صفحه ديگر باز نميشود، چرا كه ناگهان ناپديد شده هيچ نشانی از آن ديده نميشود. مقالهء اصلی پيش از دست كاری و صفحه ويژه آن عكس اينجا و اينجا در دسترس ميباشند.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

linke akse shirin neshat kar nemikone!?

2:05 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home