Saturday, February 13, 2010

22 bahman 22bahman demonstrations

در اين سرما و پرچم شير و خورشيد بدست به "تظاهرات" رفتند تا طوطی وار شعارهای "مرگ بر احمدی نژاد"، "مرگ بر ديكتاتور" و "مرگ بر خامنه ای" بلندگو بدستان آمريكايی (سبزالله) را سر دهند! براستی عقل و شعور كسانی كه سی سال پيش شعار "گشاد گشاد راه نرويد" ميدادند بمراتب از عقل و شعور ‌اينان، هر كه باشند، بيشتر بوده است.

2 Comments:

Anonymous ذره بین said...

سرباز کوچک گرامی:

شماری از "مخالفین رژیم اشغالگر" به صف چمن پرستان پیوسته اند زیرا نمیدانند که این قوم هزار چهره به سبزی گرائیده اند تا ایشان را از هدف بدور سازند. شعارهای "مردمی" و "وطن خواهانه" امثال سید موسوی و کروبی را شعارهای "واقعی" مینماند و دل خوش کرده اند که دشمن را شکست خواهند داد، غافل از اینکه دشمن درون خود را نمی شناسند.

ایرانی--چه زند و چه مرد-- که در اندیشه آزادیست اسیر توهماتی رنگی نمی شود، زیرا حقیقت را رنگانگ نمی بیند. امروز قوم "سیدها" سبزی را در کنار "ایرانیت" می گذارد و از آن به شیوه سیاستمداران آمریکائی بهره برداری می کنند، و همه اینها را انجام می دهند، برای اینکه میدانند با مردمی طرف اند که تا خود آگاهی قرنها فاصله دارند.

11:45 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

ذره بين گرامی، پروردگار ما را از شر "مخالفین رژیم اشغالگر" حفظ كند، كه تكليفمان را با اشغالگران و اربابانش خودمان ميدانيم.

7:24 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home