Thursday, January 28, 2010

Seyyed Vali Reza Nasr michael j totten forces of fortune

"ولی نصر بصورت خيره كننده ای داستان تاريخچهء طبقات متوسط در پاكستان و ايران را شرح ميدهد، طبقاتی كه به دو جهت مخالف، در يك سو ديكتاتورهای سكولار مانند شاه محمد (!) رضا پهلوی و پرويز مشرف و در سوی ديگر جمهوری اسلامی آيت الله خمينی و طالبان كشيده ميشوند. راه بسوی خاور ميانهء نو، آنجا كه تركيه قاعده است و نه استثنا، راهی دراز و خطرناك است. در هر صورت كتاب ولی نصر ...."

"خريد كردن درمانی" ؛ نيويورك تايمز
مروری بر كتاب "نيروهای ثروت: بالا روی طبقه متوسط مسلمان و معنی آن برای دنيای ما"، نوشتهء ولی نصر

-----------‌

استقبال روزنامه حقوق بشری نيويورك تايمز (و بی بی سی ضد توتاليتر) از كتاب تازهء كارشناس آمريكايی، مِستِر ولی نصر، آنهم با تيتری مانند "خريد كردن درمانی" بی دليل نيست، چرا كه آنچه كه اينان "اقتصاد آزاد" مينامند در اصل غارت و چپاول آزاد توسط چند مليتی ها، قانون زدائی، بی مسئوليت كردن دولت ها و دگرگونی شهروندان به مصرف كنندگان بوده است.

بنابراين، اينكه تركيه با عبور از سكولاريزم و با ياری "حزب عدالت و توسعه" به دمكراسی و آزادی رسيده، اينكه رهبر پيشين اخوان المسلمين (گويا برخلاف سيد قطب) فردی "كاريزماتيك" بوده و اين سازمان اسلامی برای آزادی و دمكراسی تلاش ميكند، اينكه هر چه طبقات متوسط در خاور ميانه از "وابستگی به دولت های خود دوری كنند" ( بخوانيد هر چه دولت ها از وظايف خود دوری كنند) به آزادی و دمكراسی نزديك تر خواهند شد، اينكه جهاد اسلامی توسط شوروی آغاز شد و يا، در پايان، اينكه به گفته مِستِر ولی نصر احمدی نژاد در زمان انتخابات از رضا شاه بزرگ تقليد ميكرده فقط اين نكته را به ما ياد آوری ميكند كه بنجل هايی كه مصرف كننده بايد مصرف كند شامل مقالات و "آگاهی" هايی كه رسانه های حقوق بشری و ضد توتاليتر سالها كيلو كيلو به خورد مخاطبان خود داده اند نيز ميباشند.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home