Monday, December 21, 2009

trita parsi

هر گردی گردو نیست

"پیکار ما زرتشتیان، تنها برای خودمان نیست، برای آزادی و برابری هر آنکس است که آزارش به دیگری نمی رسد، حتّی اگر نامش محمّد باشد. دین ما برای سختگیری از خودمان است، نه تنگ کردن روزگار برای دیگران. آبرو و سربلندی از این راه می گذرد. چنین بود آئین نیاکانمان."

بابك خندانی
"در زرتشتی بودن تریتا پارسی"

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home