Friday, December 04, 2009

Shahzadeh Reza Pahlavi 21 Azar

"۲۱ آذر، روز مقدس رهایی آذربایجان از چنگال بیگانگان، یکی از زرین ترین روزها در تاریخ نوین ایران است، روزی که در آن میهن پرستی، دلیری، هشیاری سیاسی سرامدان وقت و همبستگی ملی و تمدنی میان همۀ تیره های قوم ایرانی، به شریف ترین وجهی نمود یافت. ایران ما در آن روزها، طی دو سدۀ پیاپی، بر اثر زور و نیرنگ بیگانه، و ناشایستگی بی مرز زمام داران خرافه پرستی که با سنت و تمدن ایرانزمین بیگانه تر از هر بیگانه ای بودند، کوچک تر شده بود، در ۲۱ آذر اما، بر این روند تباهی و تراشیده شدن پیوسته، نقطۀ پایانی نهاده شد...

۲۱ آذر اما نه بی پیشینه است و نه بی پَسینه: سنت شکوهمند پایداری ایرانی از همان فردای قادسیه و به زیر کشیده شدن درفش کاویانی که کاوۀ آهنگر برای نخستین بار بر ضد ضحاک و به پشتیبانی از فریدون برافراشته بود، آغاز شد. رستم فرخزاد، سردار بزرگ ارتش ایرانشهر، اگر چه شکست خورد و در کارزار با اهل بیابان، خون پاک خود را نثار میهن اش کرد، اما در برابر آن تازشگران و ضحاکان نو آئین آنچنان دلاورانه جنگید که روح تمدن ایرانزمین برای همیشه سربلند و شکست ناپذیر بر جای ماند. آری، ایران در قادسیه در هم شکست، اما نه به خاک افتاد و نه هرگز زمین گیر شد. خیلی زود، پایداری آن ابرمردان در آن شوم ترین روز تاریخ ایران به یک اسطوره فراروئید و خون ایستادگی و نه گفتن به دشمن نوین، در رگ های فرزندان ایرانشهر به چرخش درآمد..."

شاهزاده رضا پهلوی

================
هنگامی كه همهء دشمنان شناخته شده و جنايتكاران و فرصت طلبان ايرانی نما در حال كوبيدن بر طبل روز مندرآوردی "دانشجو" ميباشند، ‌اين پيام بسيار بهنگام يادآوری ميكند كه رهايی و بازپسگيری ايران با به كنار گذاشتن "موقت" آرمانها و با قماربازی سياسی بدست نمی آيد. (برخی ‌اين آگاهی را از تجربه بدست آورده اند.)

گرچه در پيوند عنوان "شاهزاده" را بكار ميبرم، اين بيانيهء بی همانند از ديد من از آغاز تا پايان بيانيه ای از يك شاهنشاه است. و چه گراميداشتی شايسته تر برای فرارسيدن سالروز جاودانگی والاگهر شهريار شفيق؟

6 Comments:

Anonymous Farid said...

Dear Sarbaze Kuchak:

Reading this message, one can’t help but wonder how many different speechwriters does “HIM” Reza Pahlavi have! More importantly, why can’t he (or does he not want to) use this speechwriter for all of his communications with the Iranian people?

A long time ago, Richard Nixon observed that there are two kinds of political candidates. One, the kind that communicates “poetically”, the other, the kind that communicates like a “word processor”. The Reza Pahlavi that comes through in this latest message is not the word processor that we have come to expect, and regrettably tune out, in recent years…

How many times in the last 30 years have you head HIM use the term “Shahanshahi” anywhere in his speeches? How many times has he invoked the phrase “Darafshe Kaviani”? Or, “shooreshe koor” to describe the 1979 “revolution”?....Not frequently, if ever.

Yes, he sounds like a “Shahanshah” here, but the question is, is this indicative of a new resolve on his part, or that his regular speechwriter was unavailable and this speech was put in by another, with “politically incorrect” ideas!

Either way, reading it was heartwarming.

Farid

3:05 PM  
Anonymous Babak Khandani said...

We all know very well this new speechwriter, this is not the point. The most important is Reza Pahlavi agrees with the “politically incorrect” ideas of his advisor.

6:52 PM  
Blogger سرباز كوچك said...

Dear Farid,

Although the most momentous and decisive proclamation I can remember, like yourself, I also believe it remains to be seen whether it represents a turning point in his policy. It appears to be so, for two reasons. Obviously, we have seen nothing like it before. Secondly, it crosses certain lines to a position from which there can be no return.

If so, as our learned friends in Fravahar.org point out, the declaration sets another precedence: This is the first such official declaration by an Iranian King since the Arab invasion! It represents nothing less than a full rejection of the Islamic yoke by the institution of the Iranian Monarchy. It this sense, it is a historical turning point.

Having said all this, I am not under any illusions that, even with this new resolve, our situation has ceased to be quite dire.

Thank you for leaving comments, and I apologize for not always having the time to respond, even as I read them all.

7:14 PM  
Anonymous Farid said...

Mr. Khandani:

Perhaps "you" know who this new speechwriter is, but I sure don't!
And with all due respect, this is EXACTLY the point, a point that you seem to be in too much of a haste, it seems, to want to happily gloss over.

Iranian Monarchists, like me, are thrilled to read such powerfull statements from their leader. This is what they have been waiting for for decades. However, most Iranian monarchists are also experienced enough to want to be assured this is not a "flash in the pan" and is the begining of a new way of thinking, and this will not be an isolated declaration...

You see, we have been here before. Some of us are old enough to remember when HIM picked "Holakoo Rambod" to be his "chief advisor". It was then too that many, as you are today, were impressed by the "new" declarations of HIM and cheered that Reza Pahlavi "agrees with us".

Let's hope so. We want our leader to act like a king, and we would be with him all the way.

Farid

8:31 PM  
Anonymous Babak Khandani said...

Dear Farid,

I agree with you, but as Max Planck said:

“A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it.”

We are exactly experiencing this situation: the old guards who can’t see Iran other than a Muslim country is dying and a new generation, with new ideas and without private interests, is getting the forefront of the battle against the Islamic Republic.

Personally, I had always been a harsh critic of Cyrus (Reza) Pahlavi until recently when he changed his entourage and his language. I think, people like you and me, should help His Majesty to succeed. If this new policy fails, this will be our ideals will suffer a terrible setback.

3:28 AM  
Anonymous Farid said...

Dear Mr. Khandani:

Thank you.
On your last statement, we are happily in agreement.
By the way, I did not know that he has changed his entourage. I am simply a spectator and too far removed from such goings on...

As Ronald Reagan famously said, the loyalists will "trust but verify" this new way of thinking.

All the best;
Farid

11:47 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home