Saturday, December 05, 2009

Pahlavi Foundation - RadioFarda - radio farda - Alavi Foundation مجید محمدی

"بنياد پهلوی در کنار خدمت به مقاصد رژيم استبدادی پهلوی چند صد دلاری نيز به دانشجويان ايرانی در امريکا در صورت شرايط اضطراری کمک می کرد..."

راديو فردا (استيت دپارتمنت)

1 Comments:

Anonymous Babak Khandani said...

در فارسی، «چند» از سه تا نه را می گویند.

چند صد دلار ضرب در چهل هزار دانشجو (شمار دانشحویان ایرانی در آمریکا در آن دوران) می شود ده ها میلبون دلار در ماه. دو برابر این رقم اگر اروپا را نیز در نظر بگیریم. افزون بر آن، دلار سالهای 1970 سه برابر و نیم امروز ارزش داشت, پس به دلار امروز، بنیاد پهلوی در سال چیزی معادل یک تا سه میلیارد دلار به دانشجویان ایرانی کمک می کرد. در این برآورد ساده، به گردن گرفتن هزینۀ سنگین دانشگاه های آمریکائی را در نظر نگرفته ایم.

6:59 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home