Saturday, November 07, 2009

radio farda radiofarda Shah Ahmadinejad comparison

"رهبران كنونى ايران همان اشتباهى را مى كنند كه حكومت شاه در پايان كار خود انجام داد و آن عدم توجه به خواسته هاى ميليون ها ايرانى است."

راديو فردا / الشرق الاوسط

از دوره، و پادشاهی كه بايد در برابر جلوه دادن با قادسيه دوم و دست نشاندگان واشينگتن و لندن فراموش و از ياد برده شوند بگذريم، ميدانيم كه شيخ الجنتِلمَن های "الشرق الاوسط" و گردانندگان جنايتكار راديو فردا از بوقوع پيوستن "انقلابی" كه نان شان را در روغن انداخت، بجای سرمايه های ميهنمان، روزانه افسوس می بلعند. اينان، مانند آورندگان ايرانی نمای "امام" در برونمرز، كه ٣٠ سال پس از انجام وظيفه همه دمكرات و آزادی خواه مانده، تازه "سوكولار" هم شده اند، از "اشتباه شاه" سخن می گويند، حال اينكه در همه تبليغات كثيفشان همهء سياست های درست آن دوره را "خيانت" و "اشتباه" و خواستهء بيگانه جلوه داده، محكوم هم ميكنند. بله، رسانه های بيگانه، كه تا كنون خيلی خوب خواسته هاى ‌ايرانيان را بازتاب داده اند، حق دارند از "عدم توجه حكومت شاه" به "خواسته هاى ميليون ها ايرانى" سخن بگويند.

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home