Tuesday, November 03, 2009

bill clinton kosovo Yugoslavia statue

پرده‌برداری از تنديس بيل كلينتون در کوزوو

آسوشيتد پرس (برگردان از "ايسنا")

"هزاران آلبانيايی تبار در كوزوو به رغم وجود هوای سرد و وزش شديد بار در پريشتينا روز يكشنبه به استقبال بيل كلينتون كه در مراسم پرده برداری از مجسمه ٣ و نيم متری خود در يك بلوار مهم به نام خودش شركت كرده بود، رفتند. بيل كلينتون، رييس جمهور اسبق آمريكا به خاطر ايفای نقش در آغاز عمليات بمباران ناتو (با شركت لوفتوافهء آلمان) عليه (باقی ماندهء) يوگوسلاوی در سال ‌١٩٩٩ [ميلادی] كه باعث توقف سركوب وحشيانه صرب‌ها عليه آلبانيايی تبار‌های استقلال طلب (و خيلی مستقل و متمدن) كوزوو شد، در ميان اكثريت آلبانيايی‌تبارهای كوزوو يك قهرمان به حساب می‌آيد... مجسمه بيل كلينتون در حالتی كه دست چپش را بالا گرفته ساخته شده و زير آن نام بيل كلينتون به همراه تاريخ شروع بمباران يوگوسلاوی در ‌٢٤ نوامبر ‌١٩٩٩ حك شده است."

فرتور: روانشاد مار‌شال تيتو در كنار پادشاه ايران، هنگام جشنهای ٢٥٠٠ ساله شاهنشاهی ايران

1 Comments:

Anonymous Babak Khandani said...

در پیوند با شاه و تیتو:

دشمنان ایران، آریامهرشاه را نوکر انگلیس و آمریکا می نامند، حال آنکه بزرگترین هواداران او کشورهای بلوک شرق، چین و هند بودند. روشن است که خود این یاوه گویان اند که مزدبگیر انگلیس و آمریکا هستند و چیزی نیستند جز بلندگوهای فارسی زبان سازمانهای اطلاعاتی آنها.

10:23 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home