Tuesday, September 08, 2009

Ferdowsi-Shahnameh

"شاهنامه، نامه شاهان نیست"

میر جلال الدین کزازی

این نامگذاری از استاد فرزانه توس نیست و هرگز نمی‌تواند نشانه‌ای از ارج و ستودگی شاهان در شاهنامه باشد.... پادشاهی، همواره در شاهنامه، در کنار پهلوانی، رنگ‌باخته و بی‌فروغ است و اگر به هر روی، شاهنامه نامه کسانی بتواند بود، بی‌هیچ گمان، «نامه پهلوانان» است، نه نامه پادشاهان.

+
ميرجلال‌الدين كزازی: "نامزدی [آخوند جنايتكار] خاتمی رخدادی فرخنده خواهد بود"

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home