Tuesday, July 21, 2009

Manouchehr Yazdi - انتخابات - موسوی - سبز - مافيای سبز

بحران عدم اعتماد

سرور منوچهر يزدی

تاریخ پر است از نگارش آرزوها ی بر باد رفته ...بغض های در گلو شکسته ...فریاد های فرو خورده ....عشق های به خون غلطیده....ناله های نا شنیده ....اما...اما نقش جاودانه امید نیز زینت بخش صفحات آن است که اگر نبود ...من امروز پریشان احوالی مردی را که بر جنازه شایسته ترین امیران ارتش شاهنشاهی ایران لبخند میزد نمیدیدم ...!!

ما با تن تبدار از هیاهوی انقلاب – سرمستی و غرور اشغالگران تخت شاهنشاهی را نظاره کردیم و لی بر کاخ امید تکیه زدیم تا امروز که صدای شکستن دیوار غرور حاکمان را میشنویم ...اکنون دیگر در ایران پنجره رعب شکسته است چون حرمت ها را شکستند ... .دولت اعتباری ندارد ....حاکمیت از پایگاه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی فرو غلطیده.....جمهوریت که از آغاز هم وصله ناجوری بر پیکر ملت ایران بود رنگ باخته .....اسلامیت مورد سوء استفاده قرار گرفته و عزادار است .....روحانیت که روزگاری ملجا و پناهگاه توده ها بود امروز حکومتی و بی اعتبار شده....ایران اکنون به پادگان بزرگی شباهت یافته که همه مامور به خدمت اند مامور به اجرای فرامین بدون احساس مسئولیت ... اما همه منتظرند... منتظر فرصتی که ابرهای تیره استعمار از آسمان آبی ایران پراکنده شوند و خورشید آزادی بر ایران خسته بتابد ...تا فرهنگ اهورایی ایران زمین - جهانیان را در آغوش کشد.

+
همزمان در برونمرز:
مسائل انتخابات ٢٢ خرداد و مسیر آیندهء جنبش سبزالله
با: مسعود بهنود، عطالله مهاجرانی، عبدالکریم سروش و فرخ نگهدار

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home