Friday, June 05, 2009

Ey Iran-khatami-yaarinews-lies

از "ياری نيوز"، "پايگاه خبری" حاميان خاتمی دجال:

"آه ای سرود مظلوم!"

"دوستان جوان ما بدانند که سرود زیبا و حماسی "ای ایران" در زمان پهلوی اول ساخته شد و فقط برای آنکه نام رضاشاه را در متن نداشت، مغضوب او واقع شد و محبوب ملت ایران. سرود زیبا و حماسی" ای ایران " فقط به همین جرم در رسانه های عصر پهلوی دوم هم مهجور ماند و هم او را بر انگیخت به سفارش سرودی با مطلع " شاهنشه ما زنده بادا..." که بعنوان سرود ملی به مردم ایران تحمیل شد اما هرگز سرود ملی مردم ایران نشد!...سرود "ای ایران" در لحظه اعلام سقوط نظام پادشاهی از رادیو "صدای واقعی مردم ایران" در بعد از ظهر روز ٢٣ بهمن ٥٧ بعنوان سرود ملی مردم ایران در سراسر ایران طنین انداخت و پس از آن هم مجال کمی برای شنیده شدن یافت و باز هم مهجور ماند تا آنکه تاریخ به بزرگان نظام و مردم ما بیاموزد که "ای ایران" تهدیدی به "اسلامیت" ما نیست ...سرود "ای ایران" حالا بخشی از تاریخ و هویت ملی ماست! "هولوکاست" یهودیان نیست که به هوسکاری انکارش کرد و نقل مجلس سوداگران جهان شد! "ای ایران" میراث معنوی ماست و بسیار والاتر از چند روزی تکیه بر آن صندلی صدارت!" (و صد البته بسیار والاتر از "حلال زاده" كردن جمهوری دست نشانده تان با اين گونه دروغهای تهوع آور)

1 Comments:

Anonymous katayoun said...

سرباز کوچک گرامی:

چرا باید از اینگونه دروغها نسازند؟ از کسی که مذهبش دروغ پردازیست چرا باید توقع راستی داشت؟
اینها همه چیز را به لجن می کشند تا شاید کثافت کاریهای خودشان را بپوشانند اما این را نمیدانند که بوی فاضلاب اسلامیون انقلابی مشام ملت را پر کرده، البته هنوز ایشان را به استفراغ وا نداشته!
اما، آنروز هم خواهد رسید. چرا که چنین نبوده و چنین نیز نخواهد ماند.

9:17 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home