Saturday, May 23, 2009

Princess Ashraf Pahlavi- شاهدخت اشرف پهلوی

"اشرف پهلوی؛ در حسرت آرزوهای بر باد رفته"
"شبکه خبر دانشجو" (جمهوری كثيف اسلامی)

[دروغ ها و تهمت هائی كه ٣٠ سال پس از اشغال ايران برخی، بيرون از دايرهء مطبوعاتی جمهوری اسلامی و سوای مزدوران، هنوز باور دارند و ميزنند. آينه ای در برابر اين قربانيان.]

دفتر پژوهش های موسسه كيهان، در بزرگداشت سی امين سال پيروزی انقلاب اسلامی، سی و چهارمين مجلد خود را به انتشار زندگی نامه اشرف پهلوی، اختصاص داده است. اين كتاب زندگی اشرف پهلوی را همراه با بخشی از فساد و تباهي های خاندان پهلوی به ويژه اشرف و ديگر دولتمردان رژيم پهلوی دوم برای مخاطبان و خوانندگان مباحث تاريخی مورد بررسی قرار داده است.

در اين كتاب به مدد اسناد منتشر شده، خواننده در فصل نخست، با عنوان از كودكي تا هوسرانی های جوانی ضمن آشنايی با شرايط خانوادگی و روانی اشرف و ازدواج ها و هوسرانی های او آشنا شده و سپس با مسائلی همچون ارتباط وی با سربازان آمريكايی، دلباختگی اش به پادشاه هوسران مصر ملك فاروق، ازدواج با احمد شفيق عرب تبار و رابطه اشرف با همسران شاه آشنا می شود.

در بخش دوم با عنوان فسادهای اخلاقی- سياسی، خواننده مسائلی همچون روابط نامشروع اشرف با پرويز راجی، آخرين سفير ايران در لندن، سرقت پرونده روانی اشرف، روابط اشرف با بهروز وثوقی، ماجرای دوستی اشرف و كشته شدن احمد دهقان اولين مدير نشريه تهران مصور، سرقت اشيا عتيقه ايران توسط اشرف و غرور و تكبر فرعوني وی را مورد مطالعه قرار می دهد.

در بخش سوم به نقش پررنگ اشرف در شكل گرفتن كودتای ننگين ٢٨ مرداد و باج خواهي های او از سران كودتا پرداخته شده است، كودتايی كه به انزوای اجباری حضرت آيت الله كاشانی و دكتر مصدق انجاميد و بيست و پنج سال به حكومت جبارانه پهلوی دوام و استمرار بخشيد.

همكاری اشرف با مافيای قاچاق مواد مخدر و داستان ترور او كه منجر به كشته شدن نديمه وی در فرانسه شد موضوع چهارمين فصل اين كتاب است.

حضور اشرف در نهادهای بشر دوستانه و تلاش های او برای به دست آوردن مقام دبير كلی سازمان ملل و سكوت و پذيرش اشرف از سوی نهادهای به ظاهر مدافع حقوق بشر، فصل ديگر كتاب است، خواننده در اين بخش با اين پرسش روبرو می شود كه علی رغم جنايات ضد بشری اشرف و برادرش چگونه نهادهای مدافع حقوق بشر او را بر صدر می نشاندند؟!

و در فصل ششم آخرين تلاش های اشرف برای نجات رژيم در حال اضمحلال برادرش و سرمايه گذاری های او در راه مبارزه با نظام اسلامی و به راه انداختن نشريات و بنيادهای به ظاهر فرهنگی مورد مداقه قرار گرفته است.

فصل آخر كتاب نيز در بردارنده تصاويری از ٨٨ سال عمر اين سمبل فساد و تباهی است.

لازم به ذكر است، پژوهشگران دفتر پژوهش های موسسه كيهان اذعان دارند كه آنچه فراهم آمده، تنها بخشی از دريای فساد و تباهی های اشرف و ديگر اعضای خاندان پهلوی است.

+
سری تمبرهای انجمن خيريه شاهدخت اشرف پهلوی (پيش از "انقلاب" فمنيستهای حسينی)

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

baaese taasofe ke in tohin ha be shadokht an ham az keyhane basiji ra pakhsh mikonid

8:34 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

اين ها دروغ ها و تهمت هائی است كه ٣٠ سال پس از اشغال ايران برخی، بيرون از دايرهء مطبوعاتی جمهوری اسلامی و سوای مزدوران، از بيمار روانی اش تا به اصطلاح تحصيل كرده اش، هنوز باور دارند و ميزنند. اين يادداشت فقط آينه ای را در برابر اين قربانيان ميگذارد تا شايد كمی به خودشان هم كه شده "رَحم" كنند.

5:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

sarbaz kochak gerami ,ba dorood faravan be shoma dar rabete ba zahamati ke be khod hamvar misazid.
gerami man, az moshti mosalman nangin va aloodeh va harzeh jenayatkar eshghalgar bavarmand che entezari bish az inke ehanat be khorshid namayand mitavan dasht, tamami in foroozehaye nangin moslemneshan vijeh hamin eshghalgaran tazi bavar ast ,inra bedanim ke khorshid ba lajanparakani moshti dahanpareh bisherafat rang va noor khodra az dast nakhahad dad balke varoon an khahad shod va gostaresh khahad yaft.
dorood be ravan pak va mihan parast Reza shah bozorg va Aryamehr geranmaye va khanvadeh ishan .

9:48 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

ف. گرامی، از پيامتان سپاسگزارم. البته، همانگونه كه در پاسخ ‌اول توضيح دادم، اينگونه لجنپراكنی به مسلمانان افراطی محدود نميشود. اگر ميشد، نيازی به اشاره به اين مطلب نميديدم. در ضمن، از ديركرد در گذاشتن پيام تان پوزش ميخواهم.

8:12 PM  
Anonymous Anonymous said...

Salam bar Sarbaze Koochak.
Khasteh nabashid.

8:45 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home