Tuesday, May 12, 2009

masoud behnoud-Qajars- قاجاریه - قاجار

خودکامگان تا در تخت جا می ‌گيرند، اول کار که می‌کنند پاک کردن نام گذشتگان است... [با آمدن رضاشاه] نه فقط دموکراسی قربانی شد بلکه شناسنامه معاصر هم به دور انداخته شد تا شجره‌نامه‌ای چنان نوشته شود که گويی ايران برهوتی بود و هيچ مديری نداشته تا «پهلوی» طلوع کرد... اين افسانه به دروغ آميخته نزديک ٦٠ سال در کتاب‌های درس نوشته و در مدارس تازه تاسيس و دانشگاه مدرن به چند نسل خوانده شد... نه فقط تکيه دولت و دروازه‌ها و ارگ تهران خراب شد بلکه در تاريخ بازنوشته و دستکاري شده بنا به ميل رضاشاه و دستگاه بیسوادش، سرنوشت و تصوير دو کس هم به تمامي مخدوش گشت. يکي ناصرالدين شاه بود و ديگری نوه‌اش [احمدشاه، که اولين و آخرين پادشاه دموکرات تاريخ ايران باشد]. رضاشاه از اين دو سخت می‌ترسيد...

مستِر مسعود بهنود
"اعتماد ملی" (جمهوری اسلامی)

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home