Saturday, May 23, 2009

khuzestan-destruction-cultural-heritage-history

ايوان كرخه پيش از ثبت جهانی ويران می شود

با اين كه محوطه و شهر باستاني ايوان كرخه در سال ١٣١٣ و در فهرست آثار ملی ايران به ثبت رسيد بخش های وسيعی از ايوان كرخه (نزديك به بيش از ١٠٠ هكتار آن) از سال ١٣٧١ تاكنون تحت عنوان مزرعه آموزشی دانشگاه آزاد واحد دزفول تسطيح شده و به زير كشت رفته است. تخريب و حفاری غيرمجاز در محوطه ايوان كرخه به قدری گسترده و زياد است كه ...

+
تخريب و حفاری غيرمجاز در ايوان کرخه شوش
تخریب ونابودی محوطه های تاریخی خوزستان

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home