Tuesday, May 05, 2009

feminists-Feminism-Iran-Iranian

"شبكه بين المللی همبستگی با مبارزات زنان ايران" كه بهتر است "برای گرم كردن تنور انتخابات" را هم به آن افزود، گفتگويی كرده با فردی بنام شهین نوائی ("اتحاد ملی زنان"!) كه بخش خواندنی آن را بازگوئی می كنم:

"در صحبتم در آن سمینار سعی داشتم که نشان دهم سیاست نزدیکی حکومت شاه با مذهبیون بود و نه نیروهای دمکرات (خود ايشان از "نيروهای دمكرات" ميباشند). به این اشاره کردم که قوانین خشک و منجمند در مورد لباس پوشیدن دختران دانش آموز (پوشيدن اونيفورم از ديد اربابان فكری اين مقلدين، يعنی ديگر "فيلسوفهای" متخصص تبديل دانش آموز به مصرف كننده نيز "خشک و منجمند" ‌ا‌ست) و همواره کنترل برای کوچکترین آرایش مو و صورت بشدت صورت می گرفت (خبری از معاينه های بهداشتی هم نبود!) و گاهأ موجب تنبیه بدنی. از مدیران مدرسه و بخصوص از خانم فرخ رو پارسا نام بردم که در زمان مدیریت مدرسه نوربخش دخترانه هر روز صبح با خط کش جلو در ورودی می ایستاد موی، ناخن و صورت تک تک دانش آموزان را بررسی می کرد." ادامه ميدهد: "در ضمن به موضوع دیگری نیز اشاره کردم که برخی رشته های تحصیلی در دانشگاه تهران نیز تا اوایل سالهای ١٣٤٠ برای دختران ممنوع بود. از آن جمله رشته زمین شناسی دانشکده ی علوم، که دکتر یدالله سحابی نیز استاد آن بود. در سالی که به دانشگاه تهران رفتم برای یک ترم با سحابی درس داشتم (زمین شناسی عمومی) . او حکم کرده بود که همه ی دختران باید از پسران جدا بنشینند و در عقب آمفی تاتر..."

بله، سیاست نزدیکی "حکومت شاه" با ‌اربابانتان را بخوبی خوب نشان داديد!!

+
مطهری و منتسکیو!

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home