Saturday, May 23, 2009

Farhad Erfani - Mazdaq - culture-media

تهاجم فرهنگی یا خودکشی ملی!

فرهاد عرفانی – مزدک

"با توجه به رشد گسترده رسانه هائی همچون اینترنت و شبکه های ماهواره ای و بازی های رایانه ای، این ابزار، امکان فوق العاده ای را برای تأثیر گذاری بر اذهان عمومی و تغییر فرهنگها و شیوه های نگرش، ایجاد کرده اند. هم از اینروست که می بینیم دولتهای استعماری، بیش از پیش، به استفاده از رسانه ها بجهت تأثیر گذاری بر جوامع و هدایت گروههای اجتماعی، در جهت اهداف و مقاصد خود، روی می آورند. اکنون دیگر در دوره هائی، از مباحثی همچون جنگ رسانه ای یا نبرد رسانه ها نیز یاد می شود، که مقصود، عطف به کارکرد این امکانات، همچون یک ارتش کامل، در تهاجم خاموش و دگرگون کردن زیر ساختهای فرهنگی و معنوی جامعه، و به تبع آن، سیاسی – اقتصادی است... واقعیت اینستکه دیگر شیوه های کهنۀ بگیر و ببند و چماق، کارآئی دراز مدت ندارند. اکنون دیگر هر نیروئی که مدیریت بهتری بر امکانات رسانه ای دارد، از توانائی بیشتری در جهت اعمال اراده و قدرت سیاسی، برخوردار است."

============
به اميد اينكه نه تنها خوانده شود، كه به دوستان و آشنايان نيز فرستاده شود. ولی در نكتهء مهمی با مزدك گرامی هم انديش نيستم. آنجا كه مينويسند "دشمنان ایران، بدون توجه به عقیده و جهان بینی حاکمان به بسیج نیرو و تهاجم در دو حوزۀ تاریخ و هویت ایرانی و زبان فارسی روی آورده اند...". از ديد من دشمنان ايران، يا همان اربابان جهانی، با توجه كامل به عقیده و جهان بینی افراد و گروه ها است كه آنها را به قدرت ميرسانند و از آنها پشتيبانی ميكنند. برای نمونه در ايران خودمان، براستی چه گروهی بهتر از آخوندها و يا "چپ" انيرانی و بيگانه پرست سراغ داريد كه بجای رودررويی با اين تهاجم نه كه سكوت كند، كه راه صاف كن همان دشمنان باشد؟

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home