Saturday, April 25, 2009

Zbigniew Brzezinski-Islamic Republic-moderate Taliban-presstv-press tv

گفتگوی "Press TV" (جمهوری ‌اسلامی) با زبیگنیو برژنسکی

بخش يك (فارسی / انگليسی)
پنجم ارديبهشت ماه

"هدف ما همانگونه که از سوی پرزیدنت اوباما مطرح شد، جدا کردن موضوع طالبان و القاعده است. ما می خواهیم راهی پیدا کنیم که افغانستان با ترکیبی از روش سنتی (بخوانيد اسلامی) و پیشرفت، مدرنیته و خدمات عمومی بهتر مانند حمل و نقل عمومی اداره شود. همچنین در این ترکیب برخی از گروه های طالبان که نیز می توانند در چهارچوب برخی محدودیتهای منطقه ای مشارکت کنند...

دولت بوش نوعی نگاه عمومی سیاه و سفید به موضوع تهدید داشت و گاه از ادبیاتی اینگونه استفاده می کرد که تهدید به شکل خاص و غیرکلی آن و تحت عنوان "تهدید اسلامی" وجود دارد. اوباما شکل مشخصی از تهدید را به عنوان القاعده در نظر می گیرد. طالبان به علت برخی حوادث تاریخی با القاعده پیوند خورده است. اگر ما بتوانبم با گروه های میانه روی طالبان و نه گروه های تندرو مذاکره کنیم می توان نوعی از روش زندگی مورد قبول آنها در بخشهایی از افغانستان استقرار یابد."

+

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

سرباز کوچک گرامی


اینها تا ایران را نابود نکنند، آنهم بدست خود "ایرانیانِ وطن دوست"، آسایش نخواهند داشت.
اهریمن در هر لباسی که ظاهر شود درون ملعونش را نمیتواند بپوشاند منتها عده ای کور دل همیشه در انکار واقعیت پا به زمین خواهند کوبید. تنها آرزوی من اینست که مردم بیدار شوند چون تاریخ آنقدر تکرار خواهد شد تا از "ایران" تنها نامی در کتابها ، آنهم اگر بگذارند، بجای نخواهد ماند.

6:43 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home