Sunday, March 08, 2009

Obama US should reach out to Taliban moderates

و استيت دپارتمنت طالبان "میانه‌رو" را آفريد!

باراک اوباما : آمریکا آمادۀ مذاکره با طالبان است
آمادگى اوباما در تماس با طالبان "معتدل"
اوباما گفت‌وگو با جریان‌های میانه‌رو طالبان را منتفی نمی‌داند
Obama US should reach out to Taliban moderates

آنانی كه می توانند مشتی آخوند كثيف، جنايتكار و ضد ايرانی را به "دولتمردان پراگماتيك ايران" تبديل كنند، و يا از امثال شيرين عبادی، عبدالكريم لاهيجی و جلادی مانند ابراهيم يزدی "فعال حقوق بشر" بتراشند، طبيعتا در طالبان نيز "ميانه روی" كشف خواهند كرد. اتفاقا، و جالب اينكه در اين ميان، و در درازای اين ٣٠ سال، تنها كسی كه در اين بازنويسی كثيف تاريخ همواره "ديكتاتور" و ضد آزادی و ضد حقوق بشر و انسان ستيز و خونخوارترين شكنجه گر باقی مانده، همان پادشاه فقيد خودمان است، كه ايران سرافرازی كه او برايش تلاش ميكرد را هم همواره با عنوان "رژيم شاه" مسخره ميكنند.

+

2 Comments:

Anonymous k said...

سرباز کوچک گرامی:

استیت دپارتمانت از این چیزها زیاد آفریده. تا کی باشد این مخلوقات به سرنوشت آن مخلوقات دچار شوند. باراک اوباما هم همان برنامه هائی را دنبال میکند که جلوی رویش گذارده اند. مخلوقی جدید، طالبان میانه رو، یعنی خوراکی تازه برای مدیا و مردم کوچه و بازار.

12:46 AM  
Blogger Mahatma said...

شرم بر شمایان باد که هنوز آن آژیدهاگ ماردوش را ستایش گرید. و گجسته پندارانه برایرانی که ویران کردید هنوز آسیب میدارید.

ازآنروزهای شوم که برده ی بُله و گوش به فرمان داریوش همایون و پرویز لوشانی بودید تا جیره گندناکتان را از فرح دیبا برایتان بگیرند تا مترسکانی باشید در برابر آزاد مردانی چون خسرو گلسرخی و عطا نوریان و ... تا به امروز که همچون سگهای ولگرد برای سکه ای آلوده له له میزنید هممواره در نفرینی اهریمنی بوده و خواهید بود. شرمتان باد

12:05 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home