Sunday, March 15, 2009

afghanistan-Pahlavi-Aryana-Iranian Society and Culture-avapress

"از دستاوردهای گرانقدر انقلاب اسلامی ایران در حوزة فکر و اندیشه، از بین بردن خودباختگی و ایجاد خودباوری فرهنگی است... یکی از دردها و رنج‌های اساسی اجتماعی، طی سال‌های طولانی در رژیم پهلوی درد خودباختگی فرهنگی بود. فضایی به وجود آورده بودند که مردم می‌پنداشتند خود از نظر فرهنگی حقیر و بی‌محتوا هستند و برعکس، غرب دارای فرهنگ شایسته و مترقی و برتر است و مردم ضرورتاً‌ باید پیرو آن فرهنگ باشند..."

"انقلاب اسلامی ایران و نجات از خود باختگی و ایجاد خودباوری فرهنگی"
خبرگزاری "صدای افغان (آوا)" در کابل

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home