Friday, December 05, 2008

16-16th of azar-Shahriar Shafigh-Shahryar Shafiq 3


به ياد والاگهر شهريار شفيق

اين وبلاگ هرگونه تبليغ برای ١٦ آذرماه بعنوان "روز دانشجو" را به تلويزيون فارسی زبان پنتاگون بنام "پارس"، جمهوری اسلامی و نگهبانانش در برونمرز، و "جبهه ملی" و ديگر جيره خواران استيت دپارتمنت واگذار كرده و در سالروز ترور والاگهر شهريار شفيق، ياد اين فرزند دلير ايران زمين و نوه راستين رضاشاه بزرگ را گرامی ميدارد.

يادش گرامی باد.

3 Comments:

Anonymous twoshorties said...

یا ایرانیان راستین و دلیر، آنانیکه در نبرد بر علیه جمهوری کثیف واشغالگر اسلامی جان بر کف نهادند،در تاریخ ایران جاودان خواهد ماند.

با سپاس از شما برای پست این مطلب.

7:08 PM  
Anonymous twoshorties said...

اصلاحی کوچک: بدلیل بی دقتی در ثبت نظر، حرف "د" در "یا ایرانیان..." افتاده است. از این بابت پوزش یخواهم.

12:58 AM  
Blogger سرباز كوچك said...

كتايون گرامی، جمهوری خواهان و اربابانشان كسانی را ميتوانستند رهبری ايرانيان را بعهده گيرند در همان يكسال نخست در درون و برونمرز بقتل رساندند.

9:33 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home