Saturday, November 01, 2008

mehdi bazargan-ebrahim yazdi-Manouchehr Yazdi

در حاشیه نامه بازرگان [روان سوختهء گوربگور شده] به شاهنشاه فقید
شارلاتانیسم سیاسی و بی شرمی رهبر نهضت آزادی
بازرگان، نامردی از تبار یزیدیان
(منوچهر يزدی؛ PDF)

"براستی یک رهبر سیاسی – مذهبی تا چه اندازه باید از خرد و مردانگی و شرافت سیاسی و تقوای دینی تهی باشد که یک عمر با پادشاه کشوری در عناد و لجاج باشد و همراه با بیگانگان اسباب خروج او را از کشور فراهم کنند و با دروغ و ریا وی را به هزاران گناه ناکرده متهم سازند و در بدر دنیای آشفته کنند ولی پس از چند ماه از پادشاه بخواهند که به کشور هیجان زده و منقلب و در آستانه ویرانی و در اوج کشتارهای نا مردمی به کشور باز گردد تا ارباب آمریکایی از گرفتاری خارج شود..."

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home