Saturday, November 29, 2008

Amir Sepehr

يگانه راه، بازگشت به سامانه ی پادشاهی است

امير سپهر

"تمامی کوشش دشمنان ريشه ای ايران و ايرانی هم در واقع بعمد و از روی آگاهی، محو آثار همان پنج دهه و تخليه ی غرور و شرف و شخصيت و حتا خاطرات آن دوران از وجود ايرانيان است. زيرا با حذف غرور و شخصيت و اعتبار روزگار پهلوی ها از هويّت ايرانيان، ايران و ايرانی ديگر ادعايی برای پررويی و زياده خواهی در جهان نخواهند داشت... اينکه اسلام پناهانی چون شيرين عبادی و عزت الله سحابی و ابراهيم يزدی و عبدالعلی بازرگان و سروش و کديور و سعيد حجاريان و خاتمی ... که حال بزرگان و انديشمندان ايران طاعون زده محسوب می شوند، کشور ما را ديگر با افغانستان و پاکستان و يمن و زنگبار و سودان مقايسه می کنند، اصلآ امری اتفاقی نيست. در عصر پهلوی تمام دعوا بر سر اين بود که چرا دموکراسی ايران بسان سويس، پيشرفت صنعتی آن چون آلمان و رفاه اجتماعی آن، همانند سوئد و نروژ نيست. و حال ببينيد کار ما بکجا کشيده است!"

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

با درود بر سرباز کوچک گرامی:

نوشتارهای یار نازنین و بی پرده گوئی چون امیر سپهر همیشه پر از شور و عشق او به ایران است و من گمانی جزء این نداشته و ندارم. حتی اگر در برخی موارد با برخی از تجزیه های ایشان هم زاویه نیستم، اما به احساسات پر شورش و ابراز علاقه اش به ایران و سربلندی آن کشور و مردم دربندش احترام میگذارم و برایش بهترینها را آرزو دارم.

با سپاس از شما که سیر و سیاحت در وبلاگتان تفرجی است در باغ آگاهی.

9:58 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home