Friday, July 11, 2008

Reza Shah Pahlavi, the Great

نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان، كشتار مردم در مسجد گوهر شاد كه در "حرم امام رضا ع" واقع است را از سوي عوامل رضاخان خونخوار يك جنايت خواند و تصريح كرد: بسياري از مردمي كه در آن روز توسط عوامل رژيم فاسد و جنايتكار پهلوي به خاك و خون كشيده شدند به طرز وحشتناكي در گودال‌هايي كه اين جانيان از پيش آماده كرده بودند ريخته شدند و دردناك‌تر از اين مسئله اين است كه بسياري از آنان زنده به گور شدند.

خبرگزاری "فارس" (جمهوری اسلامی)

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home