Saturday, June 07, 2008

masoud behnoud

مسعود بهنود، کتاب سوزان هیتلر، فیلم سوزان خمینی

سينمای آزاد (شماره ١٤)

* آقای مسعود بهنود در وبلاگش نوشت:

«امروز هفتاد و پنجمین سالروز کتاب سوزان نازی هاست. مراسمی در برلین و شهرهای دیگر آلمان برپاست. هفته قبل در برلین پوستری به دیوار دیدم که دعوت در جشن و مراسم یادآوری خاطره کتاب سوزان می کرد. بر بالای پوستر شعری از یک شاعر آلمانی ثبت بود که گفته در همین جا که کتاب می سوزانند روزی آدم ها را خواهند سوخت. دست کم نازی ها نشان دادند که این تنها یک شعر نیست، واقعیت است »

درابتدا جای سپاس بسیار دارد که ایرانیان تبعیدی یک تبعیدی صادراتی هم دارند که تاریخ شناس است وحوادث شرم آور دوران نازی ها را بیادمان می آورد تا مبادا از یا د ببریم که ٧٥ سال پیش دنیا چه ننگ برزگی راتحمل می کرد.

البته جمهوری اسلامی محبوب آقای بهنود روزمشخصی برای کتاب سوزی انتخاب نکرد، در جمهوری اسلامی سالهاست کتاب ها را خمیر می کنند. پس شعله ای برافروخته نمی شود تا حرارتش آقای بهنود را بسوزاند تا آن حد که وقتی دارد این چنین شعار های انسان گرایانه علیه نازی ها سر می دهد بیادش بیاید که در جمهوری اسلامی آقای خمینی شان از بد تولدش دشمن آزادی اندیشه و بیان بوداگر در دوران هیتلر کتاب سوزان سمبل ونماد استبداد وخفقان ودر بند کشیدن تفکر و اندیشه بود در جمهوری اسلامی همین نقش به عهده خمیر کنندگان کتاب های ظاله! واگذار شده است، این شیوه ای مدرن است که حتا ممکن است تصویر مثبتی در ذهن بسازد چون برای پختن نان باید آرد را خمیر کرد...!

اما آقای بهنود علاوه بر اینکه ادیب ،تاریخ نگار! است خود یک پا آرتیست هم هست (برای اطلاع خوانندگان جوان اضافه کنم ایشان به منظور ریختن آب توبه بر سر خودش وهمفکرانش که در جستجوی یافتن راهی برای نفوذدر دل آخوندها بودند بازیگر و فیلمنامه نویس فیلم خانه عنکبوت شد) پس چرا ذهنش خاطره های دردناکی که از جنایت ها ورفتارهای همین رژیم در زمینه سینما در سینه هر ایرانی حفظ شده را بیاد نمی آورد؟ اتفاقا طرح ها و پروژه های رژیم خمینی در امر سینما کپی برداری از شیوه رفتار نازی ها بوده وهست. اگر نازی ها بعد از کسب قدرت جشن کتاب سوزان راه انداختند ج. اسلامی قبل ار استقرارش سینما رکس آبادان را آتش زد و ٤٠٠ نفر را به هنگام تماشای فیلم به خاکستر تبدیل کرد. تا آنجا که من می دانم آقای خوش تیپ (!!!) وتاریخ نگار ما یک کلمه در باره این جنایت که نشان میداد روزی مردم را در گورهای دسته جمعی قرار خواهند داد نگفت و ننوشت. بعد به فرمان همین آخوندهای عزیز چماقداران حزب الهی سینما ها را در تهران وشهرستانها به آتش کشیدند .همین دوم خردادی های عزیز و مترقی و محبوب اپوزیسیون مگر جانفشانان و فرمانبران خمینی در سال ٥٧ نیستند که در برنامه های تخریبی از جمله آتش زدن سینما ها هم سهیم بودند و اسم این وحشی گریشان را هم گذاشتند واکنش منطقی امت به پا خواسته علیه فساد دوران طاغوت؟ آقای بهنود که حافظه تاریخیشیان برای حفظ جنایت های هیتلر خوب کار می کنند همچنان برای حفظ اعمال آخوند ها دچار اختلال است تا میرسیم به یک روز مشخص- آقای خلخالی ٣٠ سال تاریخ سینما ایران را با همه بد وخوب هایش حتا نگاتیو فیلمها را همراه با فیلمهای خارجی را از انبار ها بیرون کشید و در کامیون ریخت وبه بیابان برد و آتش زد. آیا خلخالی خودسرانه این رفتار را مرتکب شد و یا همچنان که خودش هم اعتراف کرد همه اعمالش با نظارت وتصمیم خمینی بود آیا حافظه آقای تاریخ نگار خوش تیپ ولوکس ما بیاد ندارد این رفتار ننگین در چه روزی اتفاق افتاد؟

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home