Tuesday, June 10, 2008

behrouz sotudeh-mehdi bahrami-iranglobal

وقتی تعداد معدودی وطن فروش ایرانی ...این روزها از آب گل آلودی که رژیم تبهکار آخوندی درست کرده است استفاده نموده و در راهروهای کاخ سفید امریکا و حرمسراهای شیوخ عرب از اشغال سرزمین های "بلوچستان" و "الاحواز" و "کردستان" و "آذربایجان" توسط قوم "فارس" سخن می گویند و برای رفع ستمی که صد البته توسط "فارس ها"!! برآنان رفته است به هر خس وخاشاکی چنگ می زنند پس دیگر چه جای تعجب که شیوخ شهوت پرست عرب خلیج فارس این روزها آنقدر جسور گردند که از اشغالگری ایران در جزایر ابوموسی و تنب وبزرگ و کوچک سخن گویند و دنیا را برای خاتمه دادن به این "اشغالگری" به کمک خویش فرا خوانند!!

بهروز ستوده
شیخ مرتجع عرب : بین اشغالگری ایران و اسرائیل تفاوتی نیست!!!

---
طبيعيست هنگامی كه نويسنده ای در چنين مقاله ای از پادشاه ايران بعنوان "شاه سرنگون شده" ياد بكند، جانوری پَست و ضد ايران و ايرانی هم بيايد و، در حين دشمنی جنونی اش با ايران، او را "برادر گرامی" خطاب كرده و صد بار قربانش هم برود! چرا؟ چون از ديد "مهدی بهرامی" و شركا هر دو در نهايت در يك سنگرند، هرچند اگر اين امر برای آقای ستوده و دوستان ايشان قابل درك نباشد. جالب است كه خود "بهرامی" ساطور بدست، و كاملا آگاه از پيوند طبيعی و هميشگی "پهلوی" و ايران، در همان مقاله چند خطی كه در "ايران گلوبال" منفور منتشر شده يازده بار از "شاه" و "پهلوی" نام می برد.

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

<< Home