Friday, May 23, 2008

Maud von rosen-1934-Ferdowsi-Ferdosi-Inshalla

سفر به جشنوارهء فردوسی در ١٩٣٤
بخشی از کتاب "اينشالا"؛ سفرنامۀ خانم مود فون روسن
کمال لطيف پور

"رضاشاه می‌كوشد احساسات ملی، غرور ملی و عشق به میهن را در قلب مردم ایران زنده كند. قصد دارد به جنگ‌های عشیره‌ای پایان دهد، اقوام مختلف ایرانی را متحد و یكپارچه گرداند، وحدت و حاكمیت ملی بوجود آورد. و این همه فقط به یك هدف؛ ایجاد یك ایران بزرگ و قدرتمند. رضاشاه می‌خواهد نشان دهد كه جهان در برابر شخصیت‌های تاریخی این مرز و بوم سر تعظیم و احترام فرود می‌آورد. و چه هوشمندانه آغاز كرده است این مرد استثنایی: بزرگداشت یاد و خاطره فردوسی، این شاعر حماسه‌سرای نامی."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home