Tuesday, May 27, 2008

ayatollah shirin ebadi-wnyc-interview-islam

"من خودم را با هر كسی كه باور دارد اسلام عزيز و نازنين، مانند ديگر اديان، تفسيرهای مختلفی دارد، و نبايد آن را طوری تفسير كرد (!!!) كه بر ضد حقوق بشر استفاده شود، در يك جبهه می بينم . من خودم را با هر فردی كه برداشت درستی (!!!) از اسلام دارد در يك جبهه می بينم."

"مصاحبه" شيرين عبادی با راديو WNYC

فايل صوتی

البته به "ديكتاتوری شاه" و بهتر شدن ايران پس از "انقلاب" هم، طبق معمول، اشارات لازم می شود. مجری برنامه كه معلوم نيست از كجا روخوانی می كند و گويا علاقهء زيادی به پرسشهای "تاريخی" و چسباندن واژهء "رژيم" به دولت ايران دارد می پرسد: "يك پرسش ديگر، يك پرسش تاريخی. در رژيم شاه شما يك قاضی بوديد. چقدر شرايط امروز در ايران بد است چون آمريكا مصدق را بركنار كرد؟" جالب بود كه خود سفير جمهوری اسلامی، و هم جبههء شهروند رضا در تفسير مهملات اسلامی، می گويد "خيلی زياد"، كه شنيده هم می شود، ولی مترجم، بجای واژهء درست "great" يا "very much" واژهء "HUGE" را بكار می مبرد. در پايان "مصاحبه" عبادی از مجری كه اين "فرصت" را به ايشان داده كه به شنوندگان برنامه و مردم آمريكا بگويد مردم ايران چه می خواهند "تشكر" می كند.

+

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home