Thursday, April 17, 2008

goobeen-Mashhad

ذائقه اسلامی-اثنی عشری-رضوی در طلب نوآوریهای انقلابی!

ذره بین و بلندگو

"در خبرها آمده است که "امام جمعه مشهد" که از قرار از آن تازیرانیانِ بسیار بریده شده است (!) از اینکه شهر مشهد بشود یک چیزی در حد اِل اِی (معروف به تهران جِلِس) و یا مونت کارلو و یا حتی همان نیس (که هم اکنون از مراکز مورد توجه مسلمانانِ "قمارباز و خانم باز" بشمار می آید!) ، بشّدت وحشت نموده و فتوا داده که "شهر مشهد از هر گونه کنسرت های موسیقی مستثنی شود" (منظور آغا اینست که هیچ نوازنده ای ننوازد که مبادا امام رضا به رقاصی بیفتند، که آنوقت است که آبروی اسلام میرود)."

0 Comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home