Thursday, March 13, 2008

24 Esfand Reza Shah Pahlavi, the Great

بیست و چهارم اسفندماه،
زادروز بنیانگذار ایران نوین،
بر عاشقان ایران خجسته باد!


افراد و گروهكهايی كه مدتی است "زرتشت، كورش" بازی در می آورند، ولی ‌از رضا شاه بزرگ (بجز برای دشنام دادن به او) حتی نامی نمی برند، نمی توانند كوچكترين دلبستگی به همان زرتشت و كوروش بزرگ داشته باشند. نه تنها در كنار شادمانی از "انقلاب" كارتر در ايران، نه تنها در كنار بزرگداشت خائنين به ميهن، كه اكنون همزمان با نوكری آشكار برای طراحان "خاورميانه نو" هم، در ميان مهملات اين نابكاران، از كورش و زرتشت و بابك خرمدين ياد می شود!

2 Comments:

Anonymous twoshorties said...

درود بر سرباز کوچک گرامی که زاد روز پدر ایران نوین را خجسته داشته.

1:18 AM  
Blogger shahin said...

God belss his sol, and long live the reza-curosh pahalvi

10:59 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home