Saturday, February 23, 2008

ghalibaf-baghdad

"در دهه فجر امسال يک انتقاد از طرف ما وارد شد و آن اين بود که بعد از گذشت سه دهه ما هنوز کشور خود را با رژيم پهلوي مقايسه مي کنيم در حاليکه اين رژيم اصلا به فکر توسعه نبوده است و ما بايد در توسعه و خدمات دهي خود را با ديگر کشورهاي توسعه يافته مقايسه کنيم."

(دکتر) محمد باقر قاليباف، "شهردار" تهران

+
بغداد خواستار استفاده از "تجربیات موفق شهرداری تهران" است

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

سرباز کوچک گرامی،

اگر ایادی رژیم اسلامی لاطائل نبافند که روزشان به شب نمیرسد. "دکتر" قالیباف هم مثل بقیه دکترهای پرورش یافته در بطن رژیم از آن چیزی دفاع میکند که وجودیتش به آن وابسته است. در عرض این بیست و نه سالی که از "انقلاب اسلامی" میگذرد، آنچه بخورد مردم داده اند جز جعل حقایق و اخبار نبوده است. اینها گمراهانی هستند که تا "ابد الدهر در جهل مرکب" خواهند ماند!
در ضمن تقویت "فناوری اطلاعاتی" یکی از سرگرمیهای رژیم است.

7:45 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home