Friday, February 01, 2008

battle of Nahavand-ghadessiye-islamic revolution

"سال ۵۷ را هرگز فراموش نمی کنیم سالی بود که خدای متعال دهه فجر را در آن قرار داد و پس از ۱۴ قرن از تولد اسلام کاخ ستمشاهی را بار دیگر در ایران درهم شکست ... نظام طاغوت باور نمی کرد مشت های گره خورده بر پیشرفته ترین سلاح شرق و غرب پیروز شده و ژاندارم آمریکا در منطقه خلیج فارس به زباله دانی تاریخ فرستاده شود .استحکام رژیم منحوس پهلوی با استفاده از امکانات جاسوسی و قوی ترین ارتش که به جز بدنه آن تقریبا تمامی سرانش وابسته به آمریکا و اسرائیل بودند آنچنان فضای رعب و وحشت را ایجاد کرده بود که هیچکس باور نمی کرد بتوان به این زودی ها شاهد فروپاشی نظام سلطنتی باشیم...امام آمد و با حضورش ورود فاتحانه ی پیامبر (صلی الله علیه وآله) به مکه را در خاطره ها زنده نمود و فتح المبین دیگری را متجلی ساخت."

احمد عجمين
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ‌اشغالی یزد


2 Comments:

Anonymous twoshorties said...

سرباز کوچک گرامی،

هیچکدام از این چرندیات بی غرض و بدون هدف بگوش مردم نمیرسد. دستگاه تبلیغاتی رژیم با یورشی عظیم به فرهنگ ایرانی از زوایای مختلف در حال تخلیه هویت ملی و جایگزینی آن با هویت تازی است. امروز این مردک این اراجیف را سرهم کرده، دیروز یک آخوند زاده عرب تبار در تهران بیخ گوش مردم زوزه های اسلامی کشیده و کشور ایران را سرزمین پاپتیان سوسمار خوارنامیده، فردا یک "روشنفکرِ" زهوار در رفته می آید یکجور لاطائل دیگر بخورد مردم میدهد. شانتاژهای سیاسی و بی قیمت، برای کسب هر آنچه در طلبش هستند!
شما فکر میکنید اگرچنانچه مردمی "بیدار" باشند، بهوش باشند و به گذشته خود آگاه، چنین لاطائلاتی را تاب می آورند؟

"جنگ نهاوند را به یاد آوریم" را هم خواندم. توضیحات حواشی تصاویر، جای سخن دارد. قاجارها، به گواه تاریخ، از منفورترین سلسله های حکمران در ایران هستند. شاید گزافه نباشد اگر بگوئیم، بخشی از مخلفات شوربای اسلامی 57 را از درب خانه ِ قاجارها دست چین کردند.

7:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

فیروزان هم در جنگ نهاوند بدست «قعقاع» به قتل رسید. بنابراین اگرچه فیروز ابولولو نام این مرد است ولی وی صنعتگر کشنده عمربن خطاب نیست. قبر مرموز منسوب به ابولولو نه منسوب بدین فیروزان است و نه بدان فیروز که در مدینه کشته شد. شاید معبدی کهن و مقبره رهبری قدیمی حتی گور فردی معمولی بوده باشد. احتمالا بشود اطلاعاتی در این باب تهیه کرد

5:41 AM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home