Sunday, February 10, 2008

amir sepehr-22 bahman

"اگر خمينی در ضديت با ايرانی، جوان کشی، شادی ستيزی، خونريزی و ايرانسوزی ضحاک را پشت سر نهاد، محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ايران هم صرفنظر از لغزشهايش در مجموع و به زمان خود، هيچ کم از جمشيد شاه افسانه ای نداشت. چه باک اگر امروز کسانی اين ادعا را نپذيرند، و يا حتی آنرا به ريشخند گيرند. تاريخ آينده اما پس از مرگ من و ما، درستی اين ادعای هميشگی اين نگارنده را به اثبات خواهد رساند. اين ادعا را که دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی نه يکی از درخشان ترين، که خود درخشان ترين فصل تاريخ ايران از عهد باستان تا امروز بوده. عهدی که به نظر نمی رسد ديگر هرگز تکرار گردد..."

ما خانه خراب ضحاکيان خويشيم، نه ضحاکان [بيگانه]
امير سپهر (PDF)

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

سرباز کوچک گرامی،

اشاره آقای سپهر به داستان ضحاک ماردوش و کتاب شادروان سعیدی سیرجانی بسیار بجاست. نوشته بسیار جالبیست و درخور بحثی سازنده.

با سپاس از شما که به نوشتارهائی اینچنین لینک میدهید. بسیار مهم است که ایرانیانی را که با ژرف نگری به مسائل نگاه میکنند پشتیبانی کرد.

5:45 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home