Saturday, October 06, 2007

voa-women-Iran-Pahlavi

زن امروز يا سيد حسين تی وی!

سه بخش كوتاه، ولی گويا، از "زن امروز" ، مضحكه ی تازه ی راديو صدای آمريكا، در رابطه با حجاب---‌به ترتيب زمانی ولی از سه روز مختلف---در طول همين يك هفته ای كه خودم با اين برنامه آشنا شده ام. (البته در طول تنها همين يك هفته "زنان امروزی" سه چهار بار هم به "استبداد" و "ديكتاتوری" پادشاهان پهلوی اشاره كرده اند.)


(البته اين گزارش خبری هم كه سه شنبه دوم اُكتبر از همين برنامه پخش شد بسيار ديدنی است!)

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

زن ایرانی شاید صد سال دیگر با نگاهی نو به "تاریخ معاصر ایران" به قضاوتی درست و تاریخی به عملکرد پادشاهان پهلوی بپردازد.

در رابطه با رادیو صدای آمریکا نیز که ما میدانیم نیت چیست و این "عزیران بی غرض" به چه مشغولند!
من نمیدانم چرا برخی از ما ایرانیان سنخیتی با راستی و درستی نداریم؟!

9:23 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home