Saturday, October 06, 2007

Farhad Erfani

مشکل استعمار با زبان فارسی

فرهاد عرفانی (مزدک)

اکنون که راهبرد جدید سیاسی امپریالیسم برای منطقه، بر تکه تکه کردن کشورهای بزرگ و تشکیل فدراتیوها و مناطق کوچک قابل کنترل، قرار گرفته است، سیاست کهنهء فارسی ستیزی، با تزریق دلار و امکانات، جان تازه ای یافته است و متأسفانه مسئولین ایران غافل هستند، و بخش بزرگی از روشنفکران؛ بازی خورده و یا خائن و ناآگاه!

هم از اینروست که یکشبه، جنایتکاران بین المللی، مدافع حقوق زبانی اقوام ایرانی شده اند!! صدها صفحهء اینترنتی در هویت سازی برای مردمان با گویشها و زبانهای مختلف ایجاد شده، رادیو و تلویزیون به زبانهای محلی علم شده، نظریه پردازان استعمار به تاریخ سازی و تاریخ نویسی مشغول گشته اند و برای ظلم مضاعف به غیر فارس زبانها، اشک تمساح می ریزند!

کسانیکه در طی یکصد و پنجاه سال، زبان انگلیسی را با زور سرنیزه و بقیمت ریختن خون میلیونها انسان در سراسر جهان، به زبان بین المللی تبدیل کرده و موجبات نابودی رسمی صدها زبان و گویش محلی و فرهنگهای غنی وابسته به ان را فراهم نموده اند، اکنون به منبر رفته و برای اصالت گویشها و زبانهای محلی ایران، روضهء علمی می خوانند!!!

1 Comments:

Anonymous twoshorties said...

و شوربختانه، مردم "فلک زده" منطقه با همکاری مداوم خویش با ایادی "استکبار جهانی" به آتش "استقلال طلبی" "ملیت گرایان" هیزمهای اسلامی ریخته اند. به این سفسطه های نظیر "اقوام ایرانی و فارسهای شوونیست" و یا "زبان مادری در بند" و غیره و غیره که نگاه کنیم میبینیم که لردهای انگلیسی از سر بند اختتام قائله جنگ جهانی دوم تا کنون به حیل مختلف به اجرای پروژه های خود بوده اند، و این مشغولیت ایشان همواره بر کمکهای داخلی و بظاهر وطنی استوار بوده است.

با درود بر سرباز کوچک

4:56 PM  

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Links to this post:

Create a Link

<< Home